Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2773-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 30 от 22.10.2015 г. от сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Румяна Христова Дечева за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 20.10.2015 г. от СГС, VІ-18 състав, по ф.д. № 821/2010 г.; пълномощно от Сашко Борисов Янакиев, представляващ сдружението, в полза на Стоянка Иванова Балова и на 14 (четиринадесет) лица – представители на „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 13 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Едно от лицата е с невалидно ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 13 упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Румяна Христовa Дечева

2.       

Джон Митчел

3.       

Снежана Михайлова Грозева

4.       

Ивайло Светославов Цонев

5.       

Чавдар Цветков Гагов

6.       

Стоил Иванов Цицелков

7.       

Ивайло Чавдаров Пенчев

8.       

Елена Иванова Цицелкова

9.       

Светослав Петков Димитров

10.  

Розалина Петрова Гьобеклиева - Балтова

11.  

Михаил Петров Василев

12.  

Силвия Йорданова Петрова - Митева

13.  

Красимир Стойчев Гемишев

 

Отказва да регистрира като наблюдател Мария Дачева Димитрова-Ангелова, ЕГН …, с невалидно ЕГН.

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения