Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2758-НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“ в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-1) от 22.10.2015 г. от сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“, подписано от представляващия Петър Александров Харалампиев – председател на УС, чрез Атанас Симеонов Джонев, регистриран с Решение на ЦИК № 2396-МИ от 29.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанас Александров Харалампиев, в качеството му на пълномощник в полза на 940 (деветстотин и четиридесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 851 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. За 89 лица са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. 851 упълномощени представители на сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Кръстина Кирилова Тодорова

2.       

Галя Калоянова Тодорова

3.       

Галя Господинова Костова

4.       

Диана Димитрова Христева

5.       

Катюша Лазарова Ангелова

6.       

Теодора Александрова Зайкова

7.       

Красимир Василев Зайков

8.       

Иванка Стоянова Белинска

9.       

Здравко Захариев Захариев

10.  

Еленка Славова Лущева

11.  

Мария Василева Трангозова

12.  

Анка Костадинова Иванова

13.  

Софка Стоянова Костадинова

14.  

Иван Костадинов Костадинов

15.  

Красимира Петрова Прончева

16.  

Димитър Атанасов Романов

17.  

Радка Маринова Драганова

18.  

Красимира Стоянова Тодорова

19.  

Лилия Георгиева Евтимова

20.  

Янко Николов Панайотов

21.  

Асенка Недкова Каралилова

22.  

Стоил Росенов Каралилов

23.  

Емануил Петров Петров

24.  

Румен Мариянов Игнатов

25.  

Пламен Георгиев Захариев

26.  

Пенка Кузманова Ганева

27.  

Мария Петрова Арабаджиева

28.  

Веселинка Иванова Личева

29.  

Димитър Иванов Личев

30.  

Иван Димитров Личев

31.  

Никола Вичев Николов

32.  

Катя Стойчева Иванова

33.  

Теменужка Методиева Найчева

34.  

Николинка Костова Трошева

35.  

Стоян Пенчев Стоянов

36.  

Иванка Петкова Паскова

37.  

Диана Петкова Учкова

38.  

Стеляна Георгиева Ненова

39.  

Стела Димитрова Паскова

40.  

Иван Пасков Пасков

41.  

Ташона Христосова Паскова

42.  

Стойна Иванова Богданова

43.  

Иван Николов Богданов

44.  

Петър Стефанов Четалбашев

45.  

Николина Иванова Трайкова

46.  

Николай Димитров Праматаров

47.  

Дарко Минев Иванов

48.  

Галина Петрова Иванова

49.  

Йордан Николов Динев

50.  

Мариана Костова Башкехайова

51.  

Елена Костова Башкехайова

52.  

Петко Йорданов Динов

53.  

Коста Иванов Башкехайов

54.  

Коста Петров Тодоров

55.  

Петко Иванов Пасков

56.  

Ягода Андреева Кръшкова

57.  

Валентин Атанасов Попов

58.  

Костадин Валентинов Попов

59.  

Мария Стоянова Иванова

60.  

Димитър Стефанов Костов

61.  

Даниела Ангелова Танева – Костова

62.  

Наташа Темелакиева Коритарова

63.  

Цветомир Георгиев Цочев

64.  

Здравка Аргирова Цочева

65.  

Мая Кънева Иванова

66.  

Галина Димитрова Богданова

67.  

Димка Делчева Пъчева

68.  

Мина Стоянова Тарева

69.  

Кирил Антонов Филипов

70.  

Веселин Петров Пъчев

71.  

Венета Маркова Велкова

72.  

Асен Димитров Кръстанов

73.  

Петя Дончева Славова

74.  

Иванка Найденова Ангелова

75.  

Николай Стефанов Дойчинов

76.  

Венета Николова Кръстева

77.  

Любка Вангелова Четалбашева

78.  

Любомир Петров Савчов

79.  

Лидия Любомирова Савчова

80.  

Албена Димитрова Пейкова

81.  

Стефка Костадинова Атанасова

82.  

Красимир Тодоров Тодоров

83.  

Мария Петрова Байчева – Димитрова

84.  

Румен Чонов Доралийски

85.  

Чонка Стойнева Димчева

86.  

Георги Димитров Димчев

87.  

Екатерина Николова Панайотова

88.  

Пенка Бончева Недевска

89.  

Албена Георгиева Накова

90.  

Кольо Димитров Атанасов

91.  

Иван Атанасов Комаров

92.  

Марияна Кръстева Попова

93.  

Мария Стефанова Точева

94.  

Радка Стефанова Точева

95.  

Катерина Стоянова Пенова

96.  

Даниела Георгиева Киркова

97.  

Люция Атанасова Филева

98.  

Емилия Дончева Овнарова

99.  

Светла Александрова Христева

100.                     

Петър Димитров Гърков

101.                     

Анка Спасова Гъркова

102.                     

Анка Стоянова Добрева

103.                     

Божидар Францов Добрев

104.                     

Фанка Григорова Арменкова

105.                     

Сава Георгиев Арменков

106.                     

Ненка Радова Пенкова

107.                     

Христо Атанасов Христов

108.                     

Йорданка Венкова Петрова

109.                     

Трифон Илиев Читалов

110.                     

Христо Панайотов Панайотов

111.                     

Диляна Иванова Димитрова

112.                     

Венета Борисова Николова

113.                     

Радослава Вълева Вълева

114.                     

Лилия Атанасова Мишкова

115.                     

Славка Василева Христова

116.                     

Здравка Ангелова Топалова

117.                     

Ангел Димитров Гъров

118.                     

Уляна Георгиева Гърова

119.                     

Пенка Иванова Дочева

120.                     

Катя Георгиева Кузманова

121.                     

Маринка Станкова Пенева

122.                     

Веска Атанасова Серафимова

123.                     

Васил Георгиев Механджиев

124.                     

Стефан Христов Кацаров

125.                     

Александър Вълев Попов

126.                     

Софка  Кирилова  Попова

127.                     

Стойчо Минчев Стоев

128.                     

Илия Георгиев Стоянов

129.                     

Стефанка Иванова Максимова

130.                     

Светла Николаева Йорданова

131.                     

Юлия Любенова Николова

132.                     

Елена Петкова Доралийска

133.                     

Алтънка Ангелова Георгиева

134.                     

Мариана Георгиева Василева

135.                     

Цвета Костадинова Димчева

136.                     

Петър Петров Попов

137.                     

Георги Николаев Георгиев

138.                     

Красимира Хростова Еневска

139.                     

Милка Крумова Кръстева

140.                     

Красимир Петров Кръстев

141.                     

Александър Петров Кръстев

142.                     

Люба Минчева Николакова

143.                     

Жаклин Кеворк Тавилян

144.                     

Димитър Георгиев Клинчев

145.                     

Петър Иванов Иванов

146.                     

Василка Димитрова Иванова

147.                     

Валери Константинов Костов

148.                     

Тодорка Йорданова Стойнова

149.                     

Иванка Ицкова Александрова

150.                     

Васил Димитров Колев

151.                     

Мимо Генчев Колев

152.                     

Анка Петкова Колева

153.                     

Йорданка Благоева Тодева

154.                     

Гергина Йорданова Матеева

155.                     

Нора Иванова Пенкова

156.                     

Иванка Кръстева Пенкова

157.                     

Анка Тодорова Радева

158.                     

Надя Димитрова Кръстева

159.                     

Мария Илиева Хайдарова

160.                     

Мария Вълчева Христева

161.                     

Пенка Костадинова Тодорова

162.                     

Христина Кунева Чорбова

163.                     

София Миткова Чичкова

164.                     

Надежда Миткова Стоянова

165.                     

Христина Красимирова Драгова

166.                     

Иван Димов Ангелов

167.                     

Спасия Иванова Хаджиева

168.                     

Валентин Спасов Йовчев

169.                     

Георги Спасов Йовчев

170.                     

Владислав Стоилов Йовчев

171.                     

Нина Тодорова Христева

172.                     

Пенка Иванова Колева

173.                     

Росица Миткова Арабова

174.                     

Красимир Иванов Стоянов

175.                     

Асен Тодоров Арабов

176.                     

Таня Димитрова Бекярова

177.                     

Пенка Антонова Генчева

178.                     

Рангел Йорданов Петков

179.                     

Тамара Николаевна Кюлюмова

180.                     

Людмила Викторовна Петкова

181.                     

Татяна Владимировна Бъчварова

182.                     

Виолета Асенова Генчева

183.                     

Костадин Райков Генчев

184.                     

Жорес Дечев Димов

185.                     

Виолета Костадинова Кюлюмова

186.                     

Егисабед Айказуновна Кечан

187.                     

Тонка Добчева Тодорова

188.                     

Цветана Божидарова Богданова

189.                     

Манол Славчев Жеков

190.                     

Тодор Асенов Милев

191.                     

Мария Петкова Милева

192.                     

Веселин Димитров Апостолов

193.                     

Вяра Димитрова Корунова

194.                     

Веселин Иванов Керезов

195.                     

Крум Илиев Найденов

196.                     

Мирослав Панайотов Ковачев

197.                     

Екатерина Кирилова Василева

198.                     

Неделина Колева Ангелова

199.                     

Виктор Ленинов Зафиров

200.                     

Геновева Николова Георгиева

201.                     

Петър Димитров Георгиев

202.                     

Марияна Ангелова Тенева

203.                     

Ангелина Спасова Петкова

204.                     

Ваня Ангелова Иванова

205.                     

Василка Трифонова Кузова

206.                     

Мария Георгиева Арабаджиева

207.                     

Станка Костадинова Анастасова

208.                     

Виолета Георгиева Зайкова

209.                     

Румяна Симеонова Апостолова

210.                     

Верка Николова Грозева

211.                     

Екатерина Валентинова Данчева

212.                     

Георги Стоянов Иванов

213.                     

Росица Стефанова Иванова

214.                     

Валентина Николаева Данчева

215.                     

Иван Цветанов Петров

216.                     

Силвия Иванова Данчева

217.                     

Георги Петев Йонов

218.                     

Минко Христов Данчев

219.                     

Борис Христов Христов

220.                     

Таня Нанева Христова

221.                     

Александър Николов Димитров

222.                     

Христо Стоичков Чаушев

223.                     

Митко Петров Георгиев

224.                     

Стефка Илиева Раева

225.                     

Гергана Стефанова Раева

226.                     

Светла Слави Борисова

227.                     

Карамфилка Стоянова Кавърджиева

228.                     

Мери Хайгасер Георгиева

229.                     

Елена Иванова Чуренлиева

230.                     

Веселин Николов Дойчев

231.                     

Янко Борисов Сотиров

232.                     

Марияна Симеонова Сотирова

233.                     

Нели Иванова Динкова

234.                     

Димитър Христов Димитров

235.                     

Цветелина Георгиева Велякова

236.                     

Иван Димитров Драгнев

237.                     

Димитър Иванов Драгнев

238.                     

Ради Стойчев Дунков

239.                     

Красимир Христов Николов

240.                     

Ангелина Георгиева Пишмишева

241.                     

Христо Димитров Пишмишев

242.                     

Лиляна Стефанова Божилова

243.                     

Димитър Николов Филчев

244.                     

Спарпух Ованес Габриелян

245.                     

Галина Апостолова Велчева

246.                     

Йорданка Георгиева Атанасова

247.                     

Желка Стоянова Тавитян

248.                     

Анка Людвикова Гогова

249.                     

Димчо Иванов Вътев

250.                     

Катя Василева Параскова

251.                     

Пламен Василев Вътев

252.                     

Татяна Петрова Дервишева

253.                     

Здравка Драгомирова Дервишева

254.                     

Александра Георгиева Недялкова

255.                     

Боряна Любенова Дойчинова

256.                     

Анатоли Христов Христов

257.                     

Тодор Бориславов Василев

258.                     

Миглена Йорданова Василева

259.                     

Николай Бисеров Попов

260.                     

Зорница Бориславова Василева

261.                     

Милен Николаев Маринов 

262.                     

Иван Кръстев Иванов 

263.                     

Йордан Димитров Йорданов

264.                     

Михаела Йорданова Димитрова 

265.                     

Павлин Николаев Тодоров

266.                     

Станислав Руменов Цветанов

267.                     

Цветомила Велева Митева

268.                     

Адриана Спасова Цветанова

269.                     

Снежана Драганова Цветанова

270.                     

Миглена Иванова Маринова

271.                     

Стефан Петков Димитров

272.                     

Грета Мирославова Гуджева

273.                     

Красен Тодоров Алексиев

274.                     

Владимир Ангелов Ангелов

275.                     

Ангел Петров Армянов

276.                     

Димитър Красимиров Иванов

277.                     

Елизабета Иванова Петрова

278.                     

Маргарита Огнянова Чорбаджийска

279.                     

Галина Кирилова Георгиева

280.                     

Веселин Георгиев Иринков

281.                     

Иванка Стайкова Петкова

282.                     

Тервел Димитров Марчев

283.                     

Георги Стефанов Николов

284.                     

Виктория Дочева Петкова

285.                     

Таня Бончева Борисова

286.                     

Петър Маринов Петров

287.                     

Румяна Неделчева Христова

288.                     

Цветан Димов Цонев

289.                     

Илия Йорданов Радославов

290.                     

Анатоли Пламенов Легкоступ

291.                     

Денис Веселинов Налбантов

292.                     

Мартин Димитров Иванов

293.                     

Гален Димитрив Димитров

294.                     

Емил Георгиев Ганев

295.                     

Михаил Цветанов Савев

296.                     

Станислава Димитрова Армянова

297.                     

Даниела Пламенова Георгиева

298.                     

Станимир Богданов Аврамов

299.                     

Кристиан Евелинов Ковачев

300.                     

Емил Трайков Трайков

301.                     

Никола Петров Димитров

302.                     

Мирослав Кънчев Иванов

303.                     

Тодор Милчев Денев

304.                     

Деница Иванова Недева

305.                     

Иван Стоянов Стоянов

306.                     

Ивайло Евгениев Георгиев

307.                     

Мартин Веселинов Ламбев

308.                     

Денис Тонеров Кьосев

309.                     

Александър Владимиров Петков

310.                     

Николай Антонов Караиванов

311.                     

Християна Боянова Славова

312.                     

Мария Илиева Чакалова

313.                     

Цветослав Димитров Павлов

314.                     

Бетина Живкова Георгиева

315.                     

Траян Красимиров Кирилов

316.                     

Адриян Красимиров Кирилов

317.                     

Габриела Стефанова Георгиева

318.                     

Атанас Петров Вълков

319.                     

Мирослав Севов Иванов

320.                     

Мария Христова Ценова

321.                     

Красимир Димитров Атанасов

322.                     

Яница Чилева Вълкова

323.                     

Радослав Динков Иванов

324.                     

Мария Живкова Илиева

325.                     

Миряна Петрова Ангелова - Башова

326.                     

Николинка Димитрова Димитрова

327.                     

Теодора Георгиева Иванова

328.                     

Генади Атанасов Атанасов

329.                     

Дорка Вълчева Гоцева

330.                     

Антония Тенчева Тенева

331.                     

Копринка Колева Атанасова

332.                     

Валентина Благоева Методиева

333.                     

Красимира Русенова Велинова

334.                     

Стоянка Денкова Гинева

335.                     

Наташа Иванова Иванова

336.                     

Георги Хубенов Георгиев

337.                     

Тинка Велчева Грозева

338.                     

Ганчо Маринов Ганев

339.                     

Данаил Тенев Ташев

340.                     

Събка Димитрова Йовчева

341.                     

Славчо Господинов Петров

342.                     

Дянко Колев Гочев

343.                     

Елена Николова Колева

344.                     

Галина Тенчева Атанасова

345.                     

Тодорка Атанасова Иванова

346.                     

Тонка Крумова Калинова

347.                     

Валентин Николов Симов

348.                     

Николай Иванов Петров

349.                     

Катя Славчева Кабакова

350.                     

Павлинка Латева Иванова

351.                     

Милушка Кирева Делчева

352.                     

Недялка Иванова Димитрова

353.                     

Руска Петрова Киркова

354.                     

Стойчо Кирилов Монев

355.                     

Мария Тонева Маврова

356.                     

Таня Младенова Георгиева

357.                     

Тодор Петров Спиров

358.                     

Борис Петров Спиров

359.                     

Гергана Стоянова Иванчева

360.                     

Георги Стефанов Стефанов

361.                     

Владислав Владимиров Манолов

362.                     

Ценка Григорова Христова

363.                     

Йорданка Ангелова Иванова

364.                     

Лили Симеонова Стефанова

365.                     

Петър Георгиев Тонков

366.                     

Росица Минчева Златанова Козовска

367.                     

Мартин Красимиров Николов

368.                     

Раймонда Асенова Черкезова

369.                     

Румяна Атанасова Георгиева

370.                     

Мария Георгиева Костадинова

371.                     

Асенка Асенова Димитрова Манавска

372.                     

Росица Тодорова Златарева

373.                     

Ваня Георгиева Златарева

374.                     

Станимир Бориславов Станимиров

375.                     

Спаска Петрова Станимирова

376.                     

Михаил Иванов Иванов

377.                     

Красимира Георгиева Харалампиева

378.                     

Гинка Стоянова Пешлеевска

379.                     

Диана Иванова Иванова

380.                     

Ива Цветанова Пешлеевска

381.                     

Асен Спасов Петров

382.                     

Сийка Йорданова Симеонова

383.                     

Даниел Йотов Захариев

384.                     

Румяна Руменова Филипова

385.                     

Красимира Цветанова Драгиева

386.                     

Добри Стефанов Колев

387.                     

Боряна стоянова Маркова

388.                     

Първолета Цветанова Борисова

389.                     

Марин Истатков Матрев

390.                     

Константин Георгиев Христов

391.                     

Марияна Тодорова Тотева

392.                     

Евелин Людмилов Тотев

393.                     

Любомир Томов Томов

394.                     

Петър Александров Николов

395.                     

Галина Григорова Петкова

396.                     

Красимир Валентинов Съинов

397.                     

Ливия Юриева Филипова

398.                     

Венета Димитрова Дончева

399.                     

Венета Рахамин Тошева

400.                     

Марийка Бачева Клисарова

401.                     

Добромир Чавдаров Витанов

402.                     

Клавдия Цветанова Витанова

403.                     

Биляна Димитрова Владимирова

404.                     

Милан Александров Клисаров

405.                     

Виктория Йорданова Орлова

406.                     

Маргарита Димитрова Стефанова

407.                     

Георги Йорданов Тошев

408.                     

Виктория Емилова Левенова

409.                     

Ивайло Христов Йотов

410.                     

Александър Славейков Борисов

411.                     

Икония Боянова Узунова

412.                     

Валерия Владимирова Серафимова

413.                     

Венцислав Кирилов Алексиев

414.                     

Любомир Димитров Иванов

415.                     

Христо Георгиев Христов

416.                     

Мария Николова Лазарова

417.                     

Екатерина Людмилова Георгиева

418.                     

Владимир Василев Иванов

419.                     

Божанка Николва Владимирова

420.                     

Георги Пертов Тошев

421.                     

Росица Драгомирова Симова

422.                     

Илиян Илчев Миланов

423.                     

Илияна Цветанова Игнатова

424.                     

Андрей Владимиров Иванов

425.                     

Стела Боянова Александрова

426.                     

Владислав Николов Владимиров

427.                     

Благой Владиславов Владимиров

428.                     

Даниела Благоева Владимирова

429.                     

Виктория Стоянова Златкова

430.                     

Пламен Лъчезаров Цветанов

431.                     

Ива Юриева Крумова

432.                     

Кирил Петков Костов

433.                     

Надя Александрова Найденова

434.                     

Серафим Георгиев Трендафилов

435.                     

Живко Серафимов Трендафилов

436.                     

Витка Ангелова Шекерджийска

437.                     

Радослав Петров Панчев

438.                     

Виолета Георгиева Петрова

439.                     

Василка Крумова Модева

440.                     

Симеон Венциславов Митов

441.                     

Цветан Илиев Цветанов

442.                     

Благой Костадинов Михлелиев

443.                     

Янислав Христов Георгиев

444.                     

Данаил Ангелов Ганев

445.                     

Ива Благоева Благоева

446.                     

Румяна Петкова Стоянова

447.                     

Ивайло Лозанов Стоянов

448.                     

Светла Драгиева Радичева

449.                     

Александър Благоев Благоев

450.                     

Мая Захариева Крумова

451.                     

Иво Орлинов Здравков

452.                     

Лиана Илиева Вутова

453.                     

Маргарита Евдокинова Дачина

454.                     

Ивелина Александрова Дачина

455.                     

Станислав Димитров Веселинов

456.                     

Павлина Петрова Поповска

457.                     

Валентина Димитрова Маринова

458.                     

Атанас Павлов Атанасов

459.                     

Корнелия Стойкова Стоичкова

460.                     

Ралица Бориславова Тасева

461.                     

Асен Валентинов Тасев

462.                     

Антоанета Маринова Коларова

463.                     

Недялка Иванова Ненова

464.                     

Цветанка Славчева Христова

465.                     

Хенриета Стоилова Банева

466.                     

Пламен Стефанов Бенев

467.                     

Лидия Стоянова Кирякова

468.                     

Александър Борисов Митрев

469.                     

Светла Йоорданова Мастарлиева

470.                     

Иван Димитров Иванов

471.                     

Мариана Димитрова Георгиева

472.                     

Мая Георгиева Георгиева

473.                     

Анелия Каменова Димитрова

474.                     

Адрияна Георгиева Йоцова

475.                     

Ганка Петкова Карачобанова

476.                     

Мария Стоянова Ризова

477.                     

Стефан Атанасов Ризов

478.                     

Мариана Донова Савчева

479.                     

Илиана Иванова Владимирова

480.                     

Ирена Василева Георгиева

481.                     

Рая Емилова Праскова

482.                     

Ерик Николаев Прасков

483.                     

Валентин Валентинов Стоянов

484.                     

Христа Георгиев Поповски

485.                     

Петя Борисова Карамитова

486.                     

Атанаска Димитрова Илиева

487.                     

Катя Динчева Точева

488.                     

Васил Алексеев Димитров

489.                     

Ивелина Иванова Чалъмова

490.                     

Цветанка Рангелова Крумова

491.                     

Евгения Димитрова Симеонова

492.                     

Цветелина Трифонова Иванова

493.                     

Благой Александров Благоев

494.                     

Николета Андреева Христова

495.                     

Нина Владимирова Пелтекова

496.                     

Мая Петрова Цекова

497.                     

Йордан Каменов Футеков

498.                     

Драгомир Пламенов Козарев

499.                     

Мария Маркова Самуилова

500.                     

Иван Атанасов Граматиков

501.                     

Ирина Цанева Симеонова

502.                     

Стефан Иванов Симеонов

503.                     

Малина Стоилова Цанева

504.                     

Анелия Симеонова Борисова

505.                     

Йорданка Спасова Петрова

506.                     

Петя Йорданова Стоянова

507.                     

Соня Иванова Ангелова

508.                     

Ангел Славчев Стефанов

509.                     

Русанка Николова Свиленова

510.                     

Роза Григорова Свещарска

511.                     

Илия Ясенов Борисов

512.                     

Цветелина Стефанова Терзиева

513.                     

ДИМИТЪР Владимиров ТЕРЗИЕВ

514.                     

Емил Георгиев Йовчев

515.                     

Валентина Манолова Иванова

516.                     

Анита Милчова Крумова

517.                     

Стоян Александров Цандев

518.                     

Кирил Найчов Илиев

519.                     

Красимир Володиев Христов

520.                     

Нели Райчева Василева

521.                     

Катя Любомирова Такова

522.                     

Антоанета Тончева Чочева

523.                     

Мария Георгиева Декова

524.                     

Иван Павлов Топалов

525.                     

Пламен Светославов Стойков

526.                     

Мариана Цветанова Недялкова

527.                     

Валентин Николаев Недялков

528.                     

Елина Трайкова Трайкова

529.                     

Таня Василева  Петрова

530.                     

Емил Кирилов Чамов

531.                     

Емилия Георгиева Чамова

532.                     

Джорджия Емилова Кирилова

533.                     

Димитър Радулов Георгиев

534.                     

Светла Трендафилова Костова

535.                     

Татяна Петрова Петрова

536.                     

Татяна Георгиева Илчева

537.                     

Ралица Иванова Владова

538.                     

Натали Асенова Владова

539.                     

Паулина Любомирова Димитрова

540.                     

Силвия Виденова Велчева

541.                     

Асен Цеков Цеков

542.                     

Наталия Димитрова Цветкова

543.                     

Ивайло Огнянов Цветков

544.                     

Елена Димитрова Атанасова

545.                     

Кристиан Младенов Видков

546.                     

Павлина Златанова Захариева

547.                     

Галина Борисова Лелекова

548.                     

Стефан СтаменовСтоянов

549.                     

Илияна Добринова Мишкова

550.                     

Ксения Анатолиевна Мишкова

551.                     

Георги Николов Захариев

552.                     

Верка Стоименова Митрева

553.                     

Борислав Борисов Георгиев

554.                     

Стефан Ставрев Славчев

555.                     

Пенка Тодорова Пендакова

556.                     

Иван Асенов Митов

557.                     

Ваня Емилова Миладинова

558.                     

Ангел Иванов Пендаков

559.                     

Богдан Ангелов Пендаков

560.                     

Румяна Седефчева Тасева

561.                     

Николай Данаилов Методиев

562.                     

Емилия Методиева Стоянова

563.                     

Наташа Лазарова Тачева

564.                     

Георги Александров Чакъров

565.                     

Наталия Василева Соколова

566.                     

Николай Найденов Щрегарски

567.                     

Радослав Димитров Захариев

568.                     

Мартин Александров Кръстев

569.                     

Мая Рафаелова Дончева

570.                     

Георги Любков Стефанов

571.                     

Стоянка Николова Янева

572.                     

Христи Борисов Янев

573.                     

Натали Христова Янева

574.                     

Иван Лазаров Чолаков

575.                     

Борислав Янков Якимов

576.                     

Любомир Михайлов Миланов

577.                     

Миладин Милчев Войнаков

578.                     

Зоро Стойчев Спасов

579.                     

Димитринка Димитрова Захариева

580.                     

Зоя Войкова Захариева

581.                     

Величка Станкова Стоева

582.                     

Ирена Илиева Николова

583.                     

Антоанета Любчова Чолакова

584.                     

Иван Кръстев Бараков

585.                     

Параскева Манкова Борисова

586.                     

Лилия Дончева Петрова

587.                     

Борислав Венциславов Иванов

588.                     

Ивона Йоткова Тодорова

589.                     

Виолета Костадинова Божидарова

590.                     

Нели Костадинова Манова

591.                     

Севда Стоилова Джаджарова

592.                     

Анжела Лазарова Иванова

593.                     

Димитринка Димитрова Сарафова

594.                     

Мария Василева Манова

595.                     

Мирослав Валтев Стефанов

596.                     

Марийка Александрова Петкова

597.                     

Славка Борисова Колева

598.                     

Наталия Рангелова Михайлова

599.                     

Соня Петрова Лукова

600.                     

Елена Борисова Тръпкова

601.                     

Дафинка Методиева Адрианова

602.                     

Борислав Иванов Янков

603.                     

Емилия Малинова Лазарова

604.                     

Йордан Серафимов Другански

605.                     

Анета Цветанова Друганска

606.                     

Александър Димитров Станоев

607.                     

Иво Александров Бърлатов

608.                     

Цветелина Ангелова Илиева

609.                     

Минка Карамфилова Караасенова

610.                     

Роксана Валентинова Караасенова

611.                     

Елена Златкова Тимова

612.                     

Бигинка Мартинова Тодорова

613.                     

Емилия Игнатова Боянова

614.                     

Светла Георгиева Георгиева

615.                     

Мартина Мариус Велчева

616.                     

Яница Стоянова Славова

617.                     

Виолета Вълкова Вълчева-Славова

618.                     

Милена Ромеова Дуковска

619.                     

Виторио Мариус Младенов

620.                     

Пламенка Илиянова Петрова

621.                     

Мария Асенова Москова-Николова

622.                     

Стефан Владимиров Василев

623.                     

Надя Владимирова Стоянова

624.                     

Росица Тодорова Стоянова

625.                     

Евга Борисова Георгиева

626.                     

Стефка Георгиева Талазова

627.                     

Петър Андреев Василев

628.                     

Герасим Костадинов Костадинов

629.                     

Ивайло Иванов Изатовки

630.                     

Костадин Стефанов Мицков

631.                     

Марио Лъяезаров Венов

632.                     

Роза Михайлова Иванова

633.                     

Теодора Гошева Тодорова

634.                     

Моника Маринова Спасова

635.                     

Велин Такиев Кръстев

636.                     

Савка Ганчева Теофилова

637.                     

Елка Филипова Ангелова

638.                     

Йото Райчев Стаменов

639.                     

Стефанка Любомирова Кръстева

640.                     

Иван Методиев Манчев

641.                     

Полина Виргилий Каталан

642.                     

Биляна Пламенова Иванова

643.                     

Невена Маринова Василева

644.                     

Светлозар Витков Витков

645.                     

Ирина Василева Йорданова

646.                     

Росица Николова Веселинова-Попова

647.                     

Надя Петрова Петрова

648.                     

Иван Миланов Станойков

649.                     

Ганчо Георгиев Димитров

650.                     

Митко Янков Вълев

651.                     

Катя Петрова Найденова

652.                     

Елена Валентинова Найденова

653.                     

Веска Кирчева Мирчева

654.                     

Петър Кузманов Андонов

655.                     

Валери Димитров Доспатев

656.                     

Владимир Наталеонов Борисов

657.                     

Явор Евелинов Петров

658.                     

Милена Красимирова Василева

659.                     

Иван Тодоров Иванов

660.                     

Галина Накова Георгиева

661.                     

Светла Борисова Павлова

662.                     

Мария Цветанова Ангелова

663.                     

Тодора Илиева Димитрова

664.                     

Галина Младенова Георгиев

665.                     

Людмил Людмилов Емилов

666.                     

Георги Красимиров Георгиев

667.                     

Александър димитров Григоров

668.                     

Викторио Георгиев Павлов

669.                     

Мишо Евтимов Стоянчев

670.                     

Николай Демиров Дремалов

671.                     

Християн Кирилов Гонев

672.                     

Кирил Ангелов Георгиев

673.                     

Добрин Стефанов Бързашки

674.                     

Кристина Тошкова Йорданова

675.                     

Николина Симеонова Ангелова

676.                     

Явор Ангелов Тиков

677.                     

Петко Стоядинов Янев

678.                     

Петко Петков Янев

679.                     

Кристиян Емилов Петров

680.                     

Цветан Атанасов Велинов

681.                     

Вида Георгиева Цайкина

682.                     

Иван Трендафилов Димитров

683.                     

Донка Иванова Стоименова

684.                     

Венка Петрова Балева

685.                     

Линка Петракиева Ковачева

686.                     

Григор Данаилов Божилов

687.                     

Георги Крумов Гелев

688.                     

Елисавета Емануилова Кантраджиева

689.                     

Енчо Йорданов Цайкин

690.                     

Димитър Кирчов Раннгелов

691.                     

Петър Иванов Динев

692.                     

Данаил Григоров Божилов

693.                     

Валентина Асенова Божилова

694.                     

Петър Николаев Николов

695.                     

Николай Иванов Тинчев

696.                     

Люба Димитрова Адамова

697.                     

Изабела Добрева Павлова

698.                     

Таня Кръстева Стойнева

699.                     

Филип Пламенов Маринов

700.                     

Донка Димитрова Гиздева

701.                     

Борис Георгиев Лозев

702.                     

Лора Шибилева Костова

703.                     

Стоян Димитров Панов

704.                     

Оля Василева Димитрова

705.                     

Теменужка Пламенова Димитрова-Петрова

706.                     

Ангел Тодоров Илиев

707.                     

Христо Петров Георгиев

708.                     

Богомил Веселинов Петков

709.                     

Емилия Методиева Узунова

710.                     

Цветан Любчов Иванов

711.                     

Светла Костадинова Николова

712.                     

Георги Кирилов Иванов

713.                     

Нели Христова Славкова

714.                     

Иван Василев Георгиев

715.                     

Надка Спасова Христова

716.                     

Силвия Костадинова Лазарова

717.                     

Диян Василев Стефанов

718.                     

Валентина Торос Алексиева

719.                     

Мирослав Стоянов Йорданов

720.                     

Снежана Димитрова Желязкова

721.                     

Снежанка Григорова Алексиева

722.                     

Красимир Митков Еков

723.                     

Минка Розина Георгиева

724.                     

Мирослава Йорданова Маринова

725.                     

Петя Ангелова Ангелова

726.                     

Иванка Любомирова Няголова

727.                     

Мария Виталинова Бечева

728.                     

Юлия Петрова Георгиева

729.                     

Георги Борисов Атанасов

730.                     

Георги Цанков Вунов

731.                     

Румен Николов Пенчев

732.                     

Маринела Тодорова Петкова

733.                     

Стефка Костова Ковачка

734.                     

Пламен Григоров Костов

735.                     

Стефан Цветанов Петков

736.                     

Виктория Пламенова Кимонова

737.                     

Вяра Красимирова Екова

738.                     

Виден Йорданов Георгиев

739.                     

Оля Тихомирова Николова

740.                     

Йордан Виденов Йорданов

741.                     

Вихрен Георгиев Стойков

742.                     

Божидар Златев Николов

743.                     

Регина Стоянова Стойкова

744.                     

Кристиян Мирославов Иванов

745.                     

Цветана Бранимирова Александрова

746.                     

Мартин Стоянов Мидев

747.                     

Олита Борисова Николова

748.                     

Цветанка Асенова Стойнова

749.                     

Мария Веселинова Тодорова

750.                     

Стефанка Юлиева Маринова

751.                     

Владимир Руменов Георгиев

752.                     

Ангел Георгиев Ангелов

753.                     

Мария Илиева Халкалиева

754.                     

Димитър Николов Ангелов

755.                     

Кристиян Яворов Димитров

756.                     

Росица Руменова Стефанова

757.                     

Емилия Велкова Велчева

758.                     

Ангелина Иванова Дуева

759.                     

Сашка Йорданова Дуева

760.                     

Николай Михайлов Стойчев

761.                     

Адриан Яворов Димитров

762.                     

Силвия Юлиева Савова

763.                     

Найден Николаев Найденов

764.                     

Иван Йорданов Иванов

765.                     

Биляна Любенова Иванова

766.                     

Йордан Митков Маринов

767.                     

Симеон Владимиров Ставрев

768.                     

Мартин Иванов Германов

769.                     

Ивайло Валентинов Петров

770.                     

Илиян Аспарухов Величков

771.                     

Валери Симеонов Асенов

772.                     

Пламен Огнянов Илиев

773.                     

Паулин Павлов Павлов

774.                     

Антоний Борисов Илиев

775.                     

Николай Тодоров Даскалов

776.                     

Светослав Миленов Василев

777.                     

Добромир Маринов Цеков

778.                     

Мартин Радев Илиев

779.                     

Йордан Ивайлов Йорданов

780.                     

Георги Николаев Какачки

781.                     

Мариета Атанасова Димова

782.                     

Десислава Емилова Алексиева

783.                     

Силвия Стефанова Лозанова

784.                     

Стефка Борисова Кръстева

785.                     

Николай Радков Петров

786.                     

Лиляна Тодорова Цекова

787.                     

Александър Цветанов Иванов

788.                     

Ивелин Николов Страхилов

789.                     

Силвия Борисова Георгиева

790.                     

Йонка Славчева Иванова

791.                     

Стефан Христов Зафиров

792.                     

Георги Димитров Атанасов

793.                     

Бойко Цветанов Тодоров

794.                     

Цветелина Пламенова Костова

795.                     

Станимир Емилов Стоянов

796.                     

Мариела Емилова Стоянова

797.                     

Габриела Велчева Александрова

798.                     

Росица Асенова Христова

799.                     

Красимир Ангелов Сайвански

800.                     

Велчо Станчев Александров

801.                     

Илиянка Райкова Радева

802.                     

Димитра Николова Микова

803.                     

Иван Петров Маринов

804.                     

Рилка Калинова Михалкова

805.                     

Любомир Атанасов Захариев

806.                     

Огнян Красиев Дивинисов

807.                     

Велизар Запрянов Тодоров

808.                     

Емил Георгиев Велков

809.                     

Виктория Панчева Тодорова

810.                     

Мартин Димитров Соколов

811.                     

Виктория Велинова Бондрачек

812.                     

Тинка Кирилова Ночева

813.                     

Николай Борисов Григоров

814.                     

Ангел Тодоров Чуренлиев

815.                     

Гриша Григоров Захариев

816.                     

Евгени Красимиров Енчев

817.                     

Росица Георгиева Гелкова

818.                     

Мария Иванова Кекерова

819.                     

Божидар Чавдаров Янев

820.                     

Силва Ангелова Ангелова-Чокоева

821.                     

Рени Петрова Тодорова

822.                     

Сузана Пламенова Борисова

823.                     

Мирослав Димитров Петров

824.                     

Христина Тодорова Христова

825.                     

Иван Георгиев Кекеров

826.                     

Ивайло Кръстанов Гелков

827.                     

Благой Ангелов Ангелов

828.                     

Гергана Христова Христова

829.                     

Мария Христова Ангелова

830.                     

Гинка Петрова Данева

831.                     

Ани Кръстева Новкова

832.                     

Виолета Димитрова Милкова

833.                     

Илияна Михайлова Стоянова

834.                     

Надко Петров Петров

835.                     

Константин Пенков Димитров

836.                     

Никола Славов Цветков

837.                     

Васил Нешов Найденов

838.                     

Милен Александров Новков

839.                     

Иван Пенков Димитров

840.                     

Петър Георгиев Дойчинов

841.                     

Марлан Амар Алсайед

842.                     

Габриела Недялкова Найденова

843.                     

Павел Захариев Панталеев

844.                     

Надежда Атанасова Стоянова

845.                     

Цонко Маремов Фъчеджиев

846.                     

Мартина Робертова Стоянова

847.                     

Анна Любенова Рачова

848.                     

Марияна Цветанова Лилкова

849.                     

Любка Илиева Георгиева

850.                     

Илиана Ивова Георгиева

851.                     

Николина Трайкова Туртанкова

 

Отказва да регистрира следните лица:

1

Елена Димитрова Захариева

Невалидно ЕГН

2

Силвия Михайлова Орачева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Гинка Иванова Маткунска

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АТАКА

4

Елена Георгиева Димитрова

Лицето изчаква проверка за застъпник в ИК за издигане на Борис Рангелов Борисов за кмет на с.Манолско Конаре
Лицето е регистрирано за застъпник от ИК за издигане на Васил Танев Василев за общински съветник

5

Мария Николова Сертова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

6

Никола Димитров Сертов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

7

Васил Димитров Петров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

8

Николинка Костова Трошева

Лицето се повтаря в списъка

9

Румяна Радкова Наскова – Кръстева

Лицето изчаква проверка за застъпник в ИК за издигане на Борис Рангелов Борисов за кмет на с.Манолско Конаре
Лицето е регистрирано за застъпник от ИК за издигане на Васил Танев Василев за общински съветник

10

Димитър Ангелов Димитров

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

11

Гинка Добрева Попова

Лицето изчаква проверка за застъпник в ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”

12

Атанас Александров Христев

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

13

Радка Маринова Драганова

Лицето се повтаря в списъка

14

Лилия Георгиева Евтимова

Лицето се повтаря в списъка

15

Стойна Иванова Богданова

Лицето се повтаря в списъка

16

Александър Георгиев Димчев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

17

Галя Господинова Костова

Лицето се повтаря в списъка

18

Спас Владимиров Йовчев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

19

София Тенчева Димова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

20

Тодорка Йорданова Стойнова

Лицето се повтаря в списъка

21

Веска Атанасова Серафимова

Лицето се повтаря в списъка

22

Биляна Вескова Николова

Невалидно ЕГН (10 цифри)

23

Мария Костадинова Лазарова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

24

Радослав Иванов Краев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

25

Румяна Николова Асанска

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

26

Силва Михайлова Орачева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

27

Гергана Стоилова Велякова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

28

Добринка Димитрова Филчева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

29

Мина Владева Ветренска

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ГЕРБ

30

Петя Емилова Василева

Лицето е регистрирано за застъпник от ПАТРИОТИТЕ-ВМРО

31

Цветелина Димитрова Пеева

Лицето е регистрирано за представител от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

32

Марияна Георгиева Михайлова

Лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция: „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ; партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА; коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК; партия БЪЛГАРСКА СОЦИAЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ)

33

Станко Русев Милков

Лицето е кандидат от Българска демократична общност в ОИК Димитровград

34

Калоян Вичев Вичев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

35

Филип Филипов Филипов

Лицето изчаква проверка за застъпник в РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

36

Анна Николаева Георгиева

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

37

Екатерина Стоянова Трайкова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

38

Цветанка Стоянова Трайкова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

39

Снежанка Василева Илиева

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

40

Петър Владимиров Танев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

41

Владимир Димитров Илиев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

42

Мария Георгиева Татарева

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

43

Маргарита Владимирова Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

44

Валентин Венциславов Митов

Невалидно ЕГН (10 цифри)

45

Адриана Пламенова Стоичкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

46

Даниела Димитрова Господинова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

47

Райна Борисова Кирякова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

48

Васил Лилянов Ненчев

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

49

Лидия Крумова Каймакчийска

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

50

Кристиан Ванков Паскалев

Лицето изчаква проверка за представител в „ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“

51

Александра Асенова Владова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

52

Кина Добрева Долашева

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

53

Юлиан Милков Каймакчойски

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

54

Иванела Цветанова Андонова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

55

Иванка Щерева Карабахчиева

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

56

Ива Василева Григорова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

57

Галин Андреев Михайлов

Лицето е кандидат от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС в ОИК София

58

Теодора Бориса Николова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

59

Детелина Цонева Александрова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

60

Росен Александров Александров

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

61

Стефан Илиев Петров

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

62

Илияна Венциславова Варадинова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

63

Лора Антонова Кръстева

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

64

Ангел Траянов Маринов

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

65

Ефросина Величкова Василева

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

66

Иглика Иванова Василева

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

67

Ваня Николаева Кьосева

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

68

Емилия Стефанова Кьосева

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

69

Станислав Божидаров Стоянов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"
Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

70

Капка Стойчева Стоянова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

71

Валентин Любчев Минков

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

72

Кирил Ангелов Георгиев

Лицето се повтаря в списъка

73

Митко Янков Вълев

Лицето се повтаря в списъка

74

Анелия Христова Христова-Андонова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

75

Елена Костадинова Найденова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

76

Кристина Кънчева Попова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

77

Радка Миланова Попова

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

78

Слава Георгиева Антонова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

79

Николай Михайлов Лашков

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

80

Антония Георгиева Антонова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

81

Алекс Маринов Шейретов

Лицето е регистрирано за 82застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

82

Гриша Борисов Николов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

83

Стефан Сергеев Ненчевски

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

84

Иванка Георгиева Вълкова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

85

Величка Благоева Бързакова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

86

Марчела Николаева Кузманова

Лицето изчаква проверка за застъпник в Политическа партия Движение Напред България

87

Ана Антонова Джапунова

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

88

Сергей Георгиев Сергеев

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

89

Христо Каменов Артъчки

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения