Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 275-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-156 от 11.08.2011 г. от кмета на община Елена, област Велико Търново, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведена консултация на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Елена.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Елена. Ппротоколът за проведената консултация на 03.08.2011 г. е подписан с особено мнение от представителя на ПП "Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдана Симеонова Пеева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Стойкова Антонова

 

СЕКРЕТАР:

Христо Христов Маринов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нели Илиева Пенчева

 

 

Красимир Иванов Иванов

 

 

Златина Димитрова Николова

 

 

Розалина Димитрова Иванова

 

 

Красимира Христова Николова

 

 

Величка Стоянова Сапунджиева

 

 

Валентина Борисовна Моллова

 

 

Йордан Тодоров Йорданов

 

 

Благой Христов Златанов

 

 

Хюсеин Кадиров Хюсеинов

 

 

Ширин Шабанова Хашимова

 

 

Венета Иванова Лапчева-Русева

 

 

Стефан Ангелов Гавраилов

 

 

Диана Христова Кардашева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения