Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 275-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-156 от 11.08.2011 г. от кмета на община Елена, област Велико Търново, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведена консултация на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Елена.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Елена. Ппротоколът за проведената консултация на 03.08.2011 г. е подписан с особено мнение от представителя на ПП "Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдана Симеонова Пеева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Стойкова Антонова

 

СЕКРЕТАР:

Христо Христов Маринов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нели Илиева Пенчева

 

 

Красимир Иванов Иванов

 

 

Златина Димитрова Николова

 

 

Розалина Димитрова Иванова

 

 

Красимира Христова Николова

 

 

Величка Стоянова Сапунджиева

 

 

Валентина Борисовна Моллова

 

 

Йордан Тодоров Йорданов

 

 

Благой Христов Златанов

 

 

Хюсеин Кадиров Хюсеинов

 

 

Ширин Шабанова Хашимова

 

 

Венета Иванова Лапчева-Русева

 

 

Стефан Ангелов Гавраилов

 

 

Диана Христова Кардашева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1170-МИ / 23.09.2019

    относно: жалби от Добрин Славеев Хамбарджийски и партия „Български земеделски народен съюз“ срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • всички решения