Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2746-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

С Решение № 11049 от 22.10.2015 г., постановено по адм. № 12160/2015 г. Върховният административен съд отменя Решение № 2681-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. на ЦИК в частта му, с която за председател на Общинската избирателна комисия – Родопи е назначена Таня Атанасова Бочукова, и връща преписката на ЦИК за произнасяне при изпълнение на указанията, дадени в решението. Решението на ВАС е постановено по жалба от ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ чрез пълномощника й Николай Георгиев Недков. В жалбата се правят възражения за наличие на несъвместимост, тъй като според жалбоподателя Таня Бочукова е временно изпълняваща длъжността кмет на община Родопи и е заместник-кмет на същата.

Централната избирателна комисия се е произнесла с Решение № 2681-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. по заявление от пълномощника на ПП ГЕРБ за община Родопи за преназначаване на досегашния председател на ОИК – Родопи, Здравка Руменова Найденова като член на комисията и назначаване на Таня Атанасова Бочукова за председател на ОИК. Към заявлението са били предложени всички изискуеми от Изборния кодекс документи – копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Таня Атанасова Бочукова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК (в оригинал). Централната избирателна комисия е счела, че са налице всички предпоставки за извършване на промяната в ОИК.

Във връзка с дадените указания от Върховния административен съд Централната избирателна комисия изиска и от община Родопи бяха изпратени Заповед № ЧР-02-15/19.10.2015 г., с която областният управител на област Пловдив на основание чл. 42, ал. 8 във връзка с ал 6 от ЗМСМА и чл. 259 от Кодекса на труда във връзка с Решение № 1632-МИ/НР от 31.08.2015 г. назначава Стоянка Ангелова Андреева за вр.и.д. кмет на община Родопи, считано от датата на издаване на заповедта за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Родопи. Изпратена е и Заповед изх. № 720 от 19.10.2015 г. от вр.и.д. кмет на община Родопи, с която на основание чл. 331, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда прекратява трудово правоотношение с Таня Атанасова Бочукова като заместник-кмет на община Родопи.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че по отношение на Таня Атанасова Бочукова при назначаването й за председател на ОИК – Родопи не са били налице несъвместимости за заемането на тази длъжност.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ….

На Таня Атанасова Бочукова да се издаде удостоверение като председател на ОИК – Родопи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения