Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2745-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24/20.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и заявление с вх. № 24 в регистъра за наблюдателите за националния референдум от сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, представлявано от Филип Симеонов Кирев – председател на УС, чрез Камен Живков Караянев, упълномощен от представляващия с пълномощно от 2015 г. В заявленията се правят искания за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Филип Симеонов Кирев в полза на Камен Живков Караянев – удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 16.09.2015 г. от СОС, по ф.д. № 842/2001 г.; пълномощно от представляващия сдружението Филип Симеонов Кирев в полза на 59 (петдесет и девет) лица – упълномощени представители на „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 20.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 58 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

От извършената проверка се установява, че при 1 лице има несъответствие.

От гореизложеното е видно, че са налице изискванията на ИК и на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. за регистрацията на „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 58 (петдесет и осем) упълномощени представители на „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Александър Руменов Топалов

2.       

Алескандър Стефанов Илиев

3.       

Анастасия Мирчева Турмачка

4.       

Анелия Йошкова Монева

5.       

Ася Георгиева Сайкова

6.       

Богомил Димитров Хараланов

7.       

Борислав Игнатов Абрашев

8.       

Веселина Димитрова Велинова

9.       

Виолета Цолова Христова

10.  

Владимир Владимиров Чипев

11.  

Галинка Иванова Златева

12.  

Даниела Димитрова Шишкова

13.  

Донка Димитрова  Каймска

14.  

Елена Панайотова Монева

15.  

Елена Тодорова Минкова

16.  

Емилия Бисерова Лозанова

17.  

Зора Йорданова Абрашева

18.  

Илиян Христов Христов 

19.  

Искра Николова Чаушева

20.  

Калин Танев Танев

21.  

Любомир Николов Георгиев

22.  

Людмила Костадинова Стоилова

23.  

Малина Иванова Джокова

24.  

Мартин Стефанов Овчаров

25.  

Миглена Иванова Антова

26.  

Мирослав Иванов Ганчин

27.  

Мирчо Котев Турмачки

28.  

Надежда Иванова Танева

29.  

Наталия Миткова Георгиева

30.  

Нели Иванова Чолакова

31.  

Николай Георгиев Николов

32.  

Николай Павлов Павлов 

33.  

Пенчо Иванов Кирилов

34.  

Петя Ценкова Топалова 

35.  

Радка Томова Георгиева-Николова

36.  

Розалина Велинова Добренова

37.  

Росица Методиева Михайлова

38.  

Сабина Калчева Коралска

39.  

Теодор Симеонов Трайков

40.  

Юлия Валериева Михайлова

41.  

Юлия Йорданова Зафирова

42.  

Александър Борисов Ранчев

43.  

Снежанка Петрова Михайлова

44.  

Даниела Огнянова Алексиева

45.  

Велика Петкова Димитрова

46.  

Станко Георгиев Димитров

47.  

Гергана Александрова Милева

48.  

Диана Атанасова Андонова

49.  

Павлинка Иванова Цветкова

50.  

Галя Костадинова Петрова

51.  

Милчо Любенов Стоилов

52.  

Спаска Иванова Михайлова

53.  

Мария Илиева Димитрова

54.  

Иван Даков Павлов

55.  

Диана Владимирова Попова

56.  

Стефан Цветков Стефанов

57.  

Елена Маркова Балджиева

58.  

Николай Славчев Александров

 

Отказва да регистрира лицето Лучия Димитрова Ачкова-Лозанова, ЕГН …, с невалидно ЕГН.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения