Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2744-МИ
София, 23 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-924 от 23.10.2023 г. от Н. К. Л. и В. Д. И. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Павликени. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 2723-МИ от 20.10.2023 г. Нина Петкова Ламбова за секретар на ОИК да бъде назначена Дарина Георгиева Павлова – досегашен член, а на мястото на Дарина Георгиева Павлова за член на ОИК да бъде назначена Красимира Антонова Флорова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Красимира Антонова Флорова и пълномощно в полза на Н. К. Л. и В. Д. И..

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Павликени, област Велико Търново, Дарина Георгиева Павлова, ЕГН, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Павликени, област Велико Търново, Красимира Антонова Флорова, ЕГН.

На назначените секретар и член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2770-МИ/

2839-МИ/

Календар

Решения