Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2740-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Лом, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-125 от 20.10.2023 г. от Ирена Методиева Димова –упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в състава ОИК – Лом. Предлага се на мястото на Мариян Страхилов Иванов – член на ОИК, да бъде назначена Рени Георгиева Павлова.

Към предложението са приложени: заявление от Мариян Страхилов Иванов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Рени Георгиева Павлова и пълномощно в полза на Ирена Методиева Димова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лом, област Монтана, Мариян Страхилов Иванов, ЕГН…, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лом, област Монтана, Рени Георгиева Павлова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения