Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2738-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3-1 от 20.10.2023 г. от Константина Стефанова Кипрова – представляващ сдружението, чрез пълномощника Александър Георгиев Данаилов, регистрирано с Решение № 2558-МИ от 2 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 39 (тридесет и девет) бр.;

- пълномощно в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 33 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 33 (тридесет и трима) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Любмила Донкова Любенова

 

2.       

Лиляна Асенова Генова

 

3.       

Милена Константинова Рашева

 

4.       

Катя Станиславова Борисова

 

5.       

Ирена Сертениева Лозанова

 

6.       

Павлинка Иванова Иванова

 

7.       

Никола Йорданов Николов

 

8.       

Ваня Тасева Андреева

 

9.       

Владимир Пенчев Христов

 

10.  

Ивайло Славейков Андреев

 

11.  

Марио Гергинов Маринов

 

12.  

Иволин Калинов Маринов

 

13.  

Стивън Гергинов Маринов

 

14.  

Веселин Костов Ангелов

 

15.  

Антоанета Динкова Михайлова

 

16.  

Биляна Филипова Димитрова

 

17.  

Гергана Димитрова Цветанова

 

18.  

Нели Кръстева Найденова

 

19.  

Нели Кънчева Цекова

 

20.  

Светла Иванова Стойкова

 

21.  

Валери Константинов Цветков

 

22.  

Камен Павлов Ангелов

 

23.  

Даран Ивайлов Ангелов

 

24.  

Петър Лъчезаров Иванов

 

25.  

Теодора Кънова Кънчовска

 

26.  

Страхил Йотов Стоянов

 

27.  

Галина Симеонова Илиева

 

28.  

Лалка Димитрова Тошева

 

29.  

Юлита Ангелова Славкова

 

30.  

Габриела Димитрова Милева

 

31.  

Йорданка Ненкова Борисова

 

32.  

Цветана Каменова Първанова

 

33.  

Красимир Младенов Котов

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения