Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2733-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Михаил Михайлов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“ и председател на ОБС на БСП – Самоков, срещу решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Самоков, заедно с административна преписка в електронен вид, е постъпила жалба с вх. № МИ-10-180 от 13.10.2023 г. от Михаил Михайлов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“, срещу решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков.

С решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. ОИК – Самоков, се е произнесла по сигнал с вх. № 49/09.10.2023 г. на ОИК – Самоков, подаден от Михаил Михайлов – председател на ОБС на БСП  гр. Самоков, срещу решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков, с твърдение за нарушение на Изборния кодекс и заповедта на кмета на община Самоков относно поставянето и разпространението на агитационни материали от ПП „ГЕРБ“ с приложен снимков материал.

Общинската избирателна комисия – Самоков, след извършена проверка и запознаване с материалите по преписката е отхвърлила сигнал с вх. № 49/09.10.2023 г. на ОИК – Самоков, подаден от Михаил Михайлов, поради липса на доказателства за извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков, да бъде отменено.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК – Самоков, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до ОИК – Самоков, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред ОИК – Самоков, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Самоков, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Михаил Михайлов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“, срещу решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков.

Решението на ОИК – Самоков, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения