Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2732-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от К. Б. – представляващ МК ВМРО-БНД (НДСВ, БСД-ЕВРОЛЕВИЦАТА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ), срещу решение № 130-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-120 от 19.10.2023 г. от К. Б. – представляващ МК ВМРО-БНД (НДСВ, БСД-ЕВРОЛЕВИЦАТА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ), срещу решение № 130-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Враца.

Жалбоподателят смята, че решение № 130-МИ от 18.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Враца, е неправилно и незаконосъобразно. Възразява срещу изложените в решението твърдения за разпространението на агитационни материали и нарушаване разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК относно забраната за използване знамето на Република България. Твърди също така, че приложената листовка към жалбата съдържа всички задължителни реквизити на Изборния кодекс и задължителния надпис съгласно чл. 183, ал. 1 ИК, както и от кой политически субект е издаден, както и че никъде в процесния агитационен материал не е поместено на самостоятелно обособено поле или като част от визуалното му оформление графично изображение на знамето на Република България.

Жалбоподателят посочва, че разпоредбите на Изборния кодекс във връзка с тези на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България налагат извода, че за да е осъществен съставът на нарушението на чл. 183, ал. 4 ИК, политическият субект в свой агитационен материал трябва да е използвал знамето на Република България и то по форма, начин и съдържание, описани в ЗДНЗРБ.

С оглед на изложеното, жалбоподателят счита, че твърдението на ОИК – Враца, е незаконосъобразно и в разрез с утвърдената практика както на изборните органи, така и на съдебните такива.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия на заседание на 18.10.2023 г. е разгледала сигнал за извършени нарушения по време на предизборната агитация в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. и е взела решение да изпрати сигнала на кмета на община Враца с указание да премахне и изземе агитационните материали, изработени в нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК, представляващи плакати, брошури, календарчета, електронни файлове, билбордове и други, предназначени за предизборна агитация за подкрепа на кандидати, излъчени от МК ВМРО-БНД (НДСВ, БСД-ЕВРОЛЕВИЦАТА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ).

В решението на ОИК – Враца, изрично е посочено, че съгласно чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК се забранява използването на герба или знамето на Република България, като се обосновава, че не е необходимо изрично в агитационния материал да бъде възпроизведено националното знаме според формата и съдържанието, посочени в разпоредбата на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. ОИК – Враца се мотивира в решението си, че за да е налице нарушение на забраната, е достатъчно в агитационния материал да се съдържа внушение, основано на българското знаме, и тъй като в горепосочения агитационен материал се съдържа подобно изображение, е налице нарушение на забраната, регламентирана в Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, приема за правилни изводите в решението на ОИК – Враца, тъй като от снимковия материал, приложен към преписката, е видно, че е налице нарушение на забраната за използване на знамето на Република България тогава, когато агитационният материал съдържа изображение по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Б. – представляващ МК ВМРО-БНД (НДСВ, БСД-ЕВРОЛЕВИЦАТА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ), срещу решение № 130-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Враца.

Решението на ОИК – Враца, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца, чрез ОИК – Враца, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения