Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2731-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Национално движение за права и свободи“ – НДПС представлявана от Гюнер Бехчет Тахир, срещу решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Кърджали, е постъпила жалба с вх. № МИ-10-197 от 19.10.2023 г. от ПП „Национално движение за права и свободи“ – НДПС представлявана от Гюнер Бехчет Тахир, срещу решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали.

Жалбоподателят смята, че решението на ОИК е неоснователно. Посочва, че видно от материал, приложен към жалбата е отпечатано логото на НДПС и според него това е достатъчна информация за издателя на агитационния материал, както и че е отстранен пропуска в плакат и е добавена изискуемата по закон информация, че „купуването и продаването на изборни гласове е престъпление и се наказва от закона“. Жалбоподателят счита, че мотива за използването на абревиатурата на ПП ДПС в агитационните ни материали с цел заблуда на избирателите е също неоснователен, тъй като логото на НДПС, отпечатано на агитационния материал е прието и утвърдено в устава на партията и е регистрирано с Решение № 15783/1998 г. на Софийски градски съд. И с Решение № 2256-МИ на ЦИК жалбоподателят посочва, че е заявено за изписване на наименованието на партията в бюлетината ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – НДПС.

Жалбоподателят смята, че обжалваното решение на ОИК – Кърджали, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, поради това че не е изяснено от обективна и субективна страна. Също така посочва, че ОИК – Кърджали неправилно и необосновано е стигнала до извод за нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като не е изяснено по несъмнен начин в какво именно се състои твърдяното нарушение, както и каквото и да е нарушение на посочената разпоредба от Изборния кодекс не може да се основава на предположения, а единствено на обективен анализ на фактите по конкретния случай.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес.

Според ОИК – Кърджали се касае за агитационен материал, който отговаря на дефинициите по § 1, т. 17 и т. 18 ДР от ИК и това обосновава извода, че е налице нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 1 ИК. Същевременно ОИК – Кърджали приема, че не са налице нарушения на нормите на чл. 183, ал. 4 и чл. 185, ал. 1 ИК.

След като се запозна с цялата преписка Централната избирателна комисия приема за неоснователни мотивите в жалбата от ПП „Национално движение за права и свободи“ – НДПС представлявана от Гюнер Бехчет Тахир, срещу решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали, тъй като ОИК – Кърджали е мотивирала решението си с това, че посочените агитационни материали не отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК, а също така, че са употребени символи, които биха могли да заблудят избирателите относно кандидатите и политическия субект, които ЦИК приема за правилни.

На база посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката Централна избирателна комисия приема, че решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали е постановено при спазване разпоредбите на закона, същото е мотивирано и следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от ПП „Национално движение за права и свободи“ – НДПС представлявана от Гюнер Бехчет Тахир, срещу решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 96-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Кърджали.

Решението на ОИК – Кърджали, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали, чрез ОИК – Кърджали, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения