Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2730-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Ива Живкова Борисова – кандидат за кмет на община и общински съветник от коалиция „БСП за България“, срещу решение № 67-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Земен

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Земен е постъпила жалба с вх. № МИ-15-878 от 19.10.2023 г. от Ива Живкова Борисова срещу решение № 67-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Земен, ведно с окомплектована преписка.

С решение № 67-МИ от 17.10.2023 г. ОИК – Земен, е отхвърлила подадения от Ива Живкова Борисова сигнал с вх. № 46/17.10.2023 г. за установяване на нарушение на чл. 183, ал. 1 ИК от посочените в сигнала политически субекти, изразяващо се в разпространение на агитационни материали без в тях да е посочено от чие име се издават. След извършване на проверка от ОИК – Земен, и разглеждане по същество на сигнала, ОИК – Земен, с мотиви, че не е установено нарушение, е постановила обжалваното решение.

Недоволен от това решение, жалбоподателят обжалва същото пред ЦИК, тъй като счита, че ОИК следва да преразгледа решението си и да установи твърдяното нарушение.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат пряко негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Земен, има само уведомителен ефект и не поражда право на подателя на сигнала за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ива Живкова Борисова срещу решение № 67-МИ от 17.10.2023 г. на ОИК – Земен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения