Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2727-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е писмо от ОИК – Ветово, с вх. № МИ-15-1457 от 20.10.2015 г., придружено със заявление от Сашо Иванов Цанков за предсрочно прекратяване на пълномощията му като член на ОИК – Ветово. Към преписката за назначаване на ОИК – Ветово, съгласно Решение № 1777-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК се съдържа предложение за резервни членове на ОИК от квотата на партия ГЕРБ.

Централната избирателна комисия приема да назначи на мястото на Сашо Иванов Цанков Даринка Кирилова Петкова, утвърдена като резервен член за ОИК – Ветово. Към преписката са приложени декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ветово, област Русе, Сашо Иванов Цанков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветово, област Русе, Даринка Кирилова Петкова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения