Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2724-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: произвеждане на избори за кметове на кметства на 29.10.2023 г. в места Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от ОИК –Перник, с вх. № МИ-15-685/1 от 16.10.2023 г., с което комисията моли да й бъдат дадени указания от ЦИК ще се произвеждат ли избори в Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник и какви действия да предприеме ОИК – Перник, по отношение на заличените кандидати. В ЦИК е постъпило и искане вх. № МИ-22-249/1 от 16.10.2023 г. от Симона Георгиева Борисова, която е била кандидат за кмет на кметство Изток, но регистрацията й е заличена с Решение № 102-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Перник, което е обжалвано пред ЦИК с вх. № МИ-21-249 от 02.10.2023 г.

По повод постъпилите искания ЦИК анализира цялата фактическа обстановка, свързана с произвеждането на избори за кмет на кметство в Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник и установи следното:

С решение № 6-МИ от 11.09.2023 г. ОИК – Перник, в изпълнение на задължението си по чл. 87, ал. 1 т. 3 ИК е определила номерата на изборните райони в община Перник за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като е определила един и същи номер – 143255871 за Изток, Бела вода, Калкас и Църква. При приемане на решението ОИК – Перник, е нарушила изискването на изречение второ от т. 3 на чл. 87, ал. 1 ИК, съгласно което „при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в страната“. Съгласно чл. 37 ЗАТУРБ и Решение № 565 от 10.08.1999 г. на Министерски съвет Националният статистически институт, съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТЕ). При извършена служебна справка от ЦИК в публичния регистър ЕКАТЕ се установява, че административно-териториални единици Изток, Бела вода, Калкас и Църква няма. Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) териториални единици са населените места и селищните образувания, а административно-териториални единици са областите и общините. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите, а кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в ЕКАТЕ. При служебна справка в ЕКАТЕ се установява, че населени места Изток, Бела вода, Калкас и Църква няма.

Съгласно § 67 от ПЗР на ЗИДЗАТУРБ (в сила от 21.05.2021 г.) населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове. Видно от изложеното по-горе Изток, Бела вода, Калкас и Църква не са отделни населени места – села, респективно не придобиват статут на кметства съгласно чл. 14 от ЗАТУРБ към датата на обнародване на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

С писмо вх. № МИ-23-16/1/13.09.2023 г. НСИ изпрати на ЦИК списък на кметствата в Република България, които към деня на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. отговарят на изискванията на чл. 14 ЗАТУРБ и в тях следва да се произведат избори за кметове на кметства едновременно с изборите за общински съветници и за кметове. Този списък е публикуван на интернет страницата на ЦИК в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“, подраздел „За избирателите“. В този списък кметства Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник няма.

С оглед на изложеното, от правна страна ЦИК намира следното:

При приемане на решение № 6-МИ от 11.09.2023 г. за определяне на номерата на изборните райони ОИК – Перник, е следвало да действа при обвързана компетентност, но е излязла извън пределите й, като е определила номера на изборни райони за места, в които не се произвеждат избори. Обвързана компетентност е правото и задължението на органите при наличието на предвидените в хипотезите на правните норми факти да вземе онова решение, което нормата предвижда като единствено законосъобразно. Правната норма определя какво решение да вземе органът, кога да го вземе и по какъв начин да го изрази. Тя не дава възможност на органа да преценява дали, кога и как да издаде административен акт. Всяко друго решение на органа ще бъде правно нарушение, каквото в случая е решение № 6 на ОИК – Перник в частта, с която се определят номера на изборни райони за Изток, Бела вода, Калкас и Църква. Законът не дава възможност на ОИК – Перник, да определя номера на изборни райони при несъобразяване с ЕКАТЕ. Общинската избирателна комисия – Перник, в тази част е приела решение с невъзможен предмет, постановено в противоречие с материалния закон и с целта на закона – произвеждане на законосъобразни избори. С решение № 6-МИ от 11.09.2023 г. в частта, с която се определят номера на изборни райони за Изток, Бела вода, Калкас и Църква, ОИК – Перник нарушава законността и изключително силно засяга основите на действащата нормативна разпоредба до степен, че води до неговата нищожност. Нищожни са онези актове, които не просто са издадени в отклонение на изискванията за законосъобразност, но поради недостатъци, породени от липсата на компетентност на органа, който ги издава, поради формата, в която се издават, или съдържанието, което трябва да имат, са лишени от правно действие и се третират от правото като несъществуващи. Затова те от гледна точка на закона не могат да породят, изменят или погасят каквито и да било правни последици. Съгласно доктрината и константната съдебна практика нищожното решение не поражда правни последици и никой не е правно задължен и обвързан да се подчинява на нищожен акт, дори ако този акт създава някаква привидност за един редовен такъв. Според ЦИК нищожността следва да се прилага като изключение в изборния процес, но в случая изначалната липса на правни последици на нищожното решение не означава, че същото не е факт от обективната действителност, поради което и за да не се създава правна несигурност и неверни очаквания, че в община Перник, в местата Изток, Бела вода, Калкас и Църква ще има избори за кметове на кметства, следва да се констатира и обяви нищожност на решението, обсъдено по-горе, както и на приетите от ОИК – Перник, решения за регистрация на партии и коалиции в частта за участие в избори за кметове на кметства Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник, както и за регистрация на кандидати от тези партии и коалиции за кметове на кметства Изток, Бела вода, Калкас и Църква в община Перник.

На ЦИК е възложено с ИК да упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии и в рамките на този контрол осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него актове, като дава методически указания за работата на комисиите. В рамките на своята компетентност разглежда всички жалби и сигнали за нарушения в изборния процес, като отменя и изменя незаконосъобразни решения на общинските комисии, а при установени решения приети от комисиите извън тяхната компетентност и при грубо и тежко нарушение на материалния закон, което не може да бъде санирано, констатира и прогласява тяхната нищожност.

По изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 97 от АПК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА и ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ НА:

Решение № 6-МИ от 11.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно определяне номерата на изборните райони в община Перник за произвеждане изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение №1968-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, в частта:

3.16. - Бела вода - едномандатен избирателен район – 143255871

3.17. - Изток - едномандатен избирателен район – 143255871

3.18. - Калкас - едномандатен избирателен район – 143255871

3.19. - Църква - едномандатен избирателен район – 143255871

Решение № 10-МИ от 12.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на политическа партия „Възраждане“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия „Възраждане“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква.

Решение № 15-МИ от 14.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Изток, Църква, Калкас, Бела вода.

Решение № 19-МИ от 19.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 22-МИ от 15.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 23-МИ от 15.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 28-МИ от 15.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Изток, Калкас.

Решение № 34-МИ от 16.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на местна коалиция ЗЕЛЕНИТЕ (Движение за права и свободи) в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция ЗЕЛЕНИТЕ (Движение за права и свободи) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 39-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за кмет на кметство, в частта: Изток, Църква… на 29 октомври 2023 г.

Решение № 41-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Калкас, Църква, Изток на 29 октомври 2023 г.

Решение № 43-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на партия „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Калкас, Изток, Църква, на 29 октомври 2023 г.

Решение № 47-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на местна коалиция „КОД“/БЗНС/ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция „КОД“/БЗНС/ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 51-МИ от 18.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Перник, РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство, в частта: … Бела вода, Изток, Калкас, Църква в община Перник на 29 октомври 2023 г.

Решение № 64-МИ от 22.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … ЕЛЕНА АСЕНОВА ТОДОРОВА, като кандидат ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА, община Перник.

Решение № 67-МИ от 23.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … ЕЛКА НЕНЧЕВА МИРКОВА, като кандидат ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник и МЕЛАНИ ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛКАС, община Перник.

Решение № 72-МИ от 25.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СТОЯДИНОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник… и СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА, община Перник.

Решение № 76-МИ от 25.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от местна коалиция „КОД“/БЗНС/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от местна коалиция „КОД“/БЗНС/ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник.

Решение № 80-МИ от 25.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от ПП „ГЕРБ“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … МАРГАРИТА ТРЕНДАФИЛОВА ДАВИТКОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА, община Перник, БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник, НАДКА РОСЕНЧОВА ПАВЛОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛКАС, община Перник и БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ВЕЛИНОВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА, община Перник.

Решение № 83-МИ от 25.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: ЮЛИАН ПАВЛОВ ЦВЕТКОВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник и ЙОАНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛКАС, община Перник.

Решение № 87-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР“ кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: …СИМОНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, община Перник и ИВАН РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА, община Перник.

Решение № 92-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Перник, относно регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Перник, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. РЕГИСТРИРА предложените от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  кандидати за кметове на кметства в община Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в частта: … БОЖИДАР МИХАЙЛОВ ЛЮБОМИРОВ, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА, община Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения