Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2720-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4-1 от 19.10.2023 г. от Янко Георгиев Янков – представляващ сдружението, регистрирано с Решение № 2596-МИ от 4 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 117 (сто и седемнадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 106 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 11 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 106 (сто и шест) упълномощени представители на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Гергана Тодорова Стойкова

 

2.       

Мариана Мавродиева Иванова

 

3.       

Магрета Александрова Танева

 

4.       

Славчо Дечев Иванов

 

5.       

Мариана Валентинова Симеонова

 

6.       

Деница Петкова Георгиева

 

7.       

Стоянка Господинова Петкова

 

8.       

Динка Желязкова Колева

 

9.       

Тодор Желев Рашев

 

10.  

Стоянка Стайнова Кръстева

 

11.  

Живко Вълев Петков

 

12.  

Динка Колева Вакова

 

13.  

Иван Митков Стойнов

 

14.  

Кънчо Михалев Кръстев

 

15.  

Володя Колев Паричков

 

16.  

Галин Евгениев Динев

 

17.  

Славейка Грозева Стоянова

 

18.  

Иглика Христова Османлиева

 

19.  

Мария Николова Петкова

 

20.  

Биляна Димитрова Минчева

 

21.  

Жеко Иванов Жеков

 

22.  

Красимира Иванова Русева

 

23.  

Павлина Иванова Тодорова

 

24.  

Илия Стефанов Цветков

 

25.  

Радостина Енчева Митева

 

26.  

Красимир Генчев Минчев

 

27.  

Недка Стайкова Русева

 

28.  

Милена Господинова Николова

 

29.  

Петя Иванова Русева

 

30.  

Милена Красимирова Балева

 

31.  

Анелия Димитрова Йорданова

 

32.  

Елина Станиславова Дичева

 

33.  

Димитър Йорданов Димитров

 

34.  

Таня Стоянова Георгиева

 

35.  

Йордан Димитров Йорданов

 

36.  

Ванка Павлова Илева

 

37.  

Нейчо Ройдев Нейков

 

38.  

Генка Тодорова Димова

 

39.  

Мария Петкова Манева

 

40.  

Мирослав Йовчев Иванов

 

41.  

Златина Тенева Василева

 

42.  

Румяна Тенева Грозева

 

43.  

Николай Димов Динев

 

44.  

Пенка Христова Кръстева

 

45.  

Иванка Накова Георгиева

 

46.  

Тенчо Панев Господинов

 

47.  

Петьо Колев Колев

 

48.  

Мая Иванова Матева

 

49.  

Таня Миткова Митева

 

50.  

Огнян Михайлов Мишев

 

51.  

Мирослава Миланова Йорданова

 

52.  

Минка Неделчева Петкова

 

53.  

Господинка Иванова Танчева

 

54.  

Иван Колев Караиванов

 

55.  

Станчо Ангелов Станчев

 

56.  

Марияна Георгиева Иванова

 

57.  

Мита Христова Станчева

 

58.  

Маруся Станчева Ангелова

 

59.  

Ралица Матева Гочева

 

60.  

Пламен Георгиев Козарев

 

61.  

Милена Иванова Апостолова

 

62.  

Венцислав Тотев Койчев

 

63.  

Йовка Неделчева Славова

 

64.  

Радичко Пенев Радичков

 

65.  

Лиляна Йорданова Стоянова

 

66.  

Димчо Делчев Димов

 

67.  

Моньо Кънчев Панев

 

68.  

Мария Илиева Маринова

 

69.  

Петя Петкова Петева

 

70.  

Благовеста Тодорова Даракчиева

 

71.  

Виктория Стойнова Димитрова

 

72.  

Пенка Василева Георгиева

 

73.  

Мима Димитрова Динева

 

74.  

Златина Стефкова Иванова

 

75.  

Ивелин Христов Иванов

 

76.  

Ивайло Костов Дуков

 

77.  

Пламен Димитров Колев

 

78.  

Иванка Вангелова Михайлова

 

79.  

Мима Добрева Петкова

 

80.  

Еленка Тодорова Пенева

 

81.  

Мима Петрова Христова

 

82.  

Данаил Славов Данаилов

 

83.  

Ивелина Дочкова Георгиева

 

84.  

Денка Танева Генчева

 

85.  

Росен Иванов Русев

 

86.  

Росица Маркова Иванова

 

87.  

Евгени Тодоров Тодоров

 

88.  

Минка Господинова Бонева

 

89.  

Донка Пенчева Карафизиева

 

90.  

Диньо Колев Динев

 

91.  

Ива Симеонова Димитрова

 

92.  

Живко Иванов Желязков

 

93.  

Петко Ганчев Ботев

 

94.  

Елизабет Валериева Ботева

 

95.  

Диньо Василев Василев

 

96.  

Доринка Костадинова Ванчева

 

97.  

Даниела Вълева Иванова

 

98.  

Теньо Стоев Иванов

 

99.  

Виолета Георгиева Костова

 

100.                     

Стойчо Вачев Стоев

 

101.                     

Веса Стоянова Видева

 

102.                     

Ангел Иванов Йорданов

 

103.                     

Ивайло Динев Черноколев

 

104.                     

Стефан Кръстев Стефанов

 

105.                     

Иван Ангелов Иванов

 

106.                     

Светослав Златков Славов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения