Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 272-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-147 от 11.08.2011 г. от кмета на община Тунджа, област Ямбол, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Тунджа, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник председател и секретар на ОИК в община Тунджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Димитрова Иванова-Георгиева

 

СЕКРЕТАР:

Панайот Георгиев Николов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Екатерина Антонова Янева

 

 

Симеон Иванов Симеонов

 

 

Росица Златкова Златева

 

 

Цветан Георгиев Цонев

 

 

Василка Ангелова Георгиева

 

 

Стефка Гинчева Христозова

 

 

Марияна Янкова Митева

 

 

Радка Балчева Господинова

 

 

Елка Андонова Кръстева

 

 

Силвия Петкова Лафчиева-Михалева

 

 

Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева

 

 

Борис Михалев Жеков

 

 

Невена Митрева Спасова

 

 

Илиана Тенева Пехливанова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения