Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 271-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 9-1 от 19.06.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Теодора Георгиева Стоянова, регистрирано с Решение № 239-НС от 16 юни 2021 г. на ЦИК, българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Теодора Георгиева Стоянова ;

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, в полза на 36 (тридесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 36 (тридесет и шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 36 лица.

На 19.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 33 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 33 (тридесет и три) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Тодор Иванов Гоцев

 

2.

Станчо Луков Петров

 

3.

Крум Йорданов Неделчев

 

4.

Георги Лазаров Данчов

 

5.

Галя Стоянова Чавдарова

 

6.

Атанаска Рангелова Чавдарова

 

7.

Екатерина Йорданова Чавдарова

 

8.

Марин Георгиев Спасов

 

9.

Георги Георгиев Стрелешки

 

10.

Емил Василев Петров

 

11.

Любен Георгиев Стойков

 

12.

Георги Александров Тренков

 

13.

Диана Красимирова Тренкова

 

14.

Гергана Йовкова Спирова

 

15.

Лина Рангелова Спирова

 

16.

Недялка Ангелова Гимишева-Кирилова

 

17.

Петър Дименов Райчев

 

18.

Нина Филчева Колева - Райчева

 

19.

Зоя Николова Калоферова

 

20.

Ива Асенова Йончева

 

21.

Асен Маринов Йончев

 

22.

Даниела Василева Баталова

 

23.

Явор Каменов Баталов

 

24.

Георги Валериев Крайчев

 

25.

Йордан Георгиев Дойчев

 

26.

Цветомила Дамянова Иванова

 

27.

Георги Илиев Йорданов

 

28.

Милена Георгиева Крайчева

 

29.

Мария Димитрова Кроснарова

 

30.

Любомир Тошков Марчев

 

31.

Иван Андреев Пейков

 

32.

Динко Танев Мандов

 

33.

Йорданка Кънчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

314-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения