Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
София, 21 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 265-НС от 21.06.2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия с Решение № 265-НС от 21.06.2021 г. откри процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП за договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет, посочен в решението.

С цел по-детайлно конкретизиране и допълване на изискванията към специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) и прилежащите към тях компоненти, осигуряване на идентичност с доставените 9600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, както и за постигане на съвместимост с електронната система за машинно гласуване, възниква необходимост от изменение в предмета на поръчката и изискванията на техническите спецификации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 265-НС от 21.06.2021 г., както следва:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. на специалисти-разработчици, посочени от ЦИК по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя от ЦИК, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. Одобрява технически спецификации – Приложение № 1 към решението.“

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

265-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения