Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 265-НС
София, 21 юни 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури за специалисти-разработчици с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

Централната избирателна комисия открива процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП (Закона за обществените поръчки), поради необходимост от неотложно възлагане на поръчката породена от наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП, предвид следните МОТИВИ:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България са насрочени на 11 юли 2021 г. предсрочни избори за народни представители. Като се вземат предвид кратките срокове между влизането в сила на законодателните промени в Изборния кодекс и датите на насрочените избори, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции, в изключително кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно промените в нормативната уредба и насрочените избори, които водят до същественото затрудняване на нормалното изпълнение на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя (организацията и произвеждането на машинното гласуване) трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

В допълнение към фактическата обстановка следва да се отбележи, че за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще са необходими не по-малко от 9401 машини, по една във всяка секция в страната, както и над 300 машини в избирателните секции извън страната. За нуждите на разяснителната кампания, както и за провеждане на обучения на РИК и СИК ще са необходими 120 машини. От проведеното от ЦИК в периода от 30 май до 6 юни 2021 г. експериментално гласуване в различни населени места със СУЕМГ се обоснова необходимостта от осигуряване на повече от една машина в секциите, в които са гласували голям брой избиратели на проведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители. Поставянето на допълнителна машина в избирателни секции с голям брой избиратели по избирателните списъци ще съкрати значително времето за гласуване и ще намали свързаните с това рискове в условията на COVID-19.

Централната избирателна комисия ще организира изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г. 9600 СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. При доставяне на допълнителен брой от 1637 СУЕМГ, същите по вид и модел, като тези, с които ще се произведат изборите, ще се постигне пълна хардуерна и софтуерна съвместимост. Придобиване на СУЕМГ с различни технически характеристики, при кратките срокове за запознаване с техническата им документация, удостоверяване на съответствията съгласно чл. 213а ИК и одитиране на системния и приложен софтуер, ще създаде затруднения в тяхното използване, настройка на системния и приложен софтуер, както и ще затрудни изпълнението на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя и компетентните органи по чл. 213а, ал. 2 ИК.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия ще покани „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор, за провеждане на преговори и сключване на договор.

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури за специалисти-разработчици с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

2. Техническите спецификации са в Приложение № 1.

3. Да се покани „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор, за провеждане на преговори и сключване на договор.

4. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е сумата в размер на 8 923 400 лв. (осем милиона деветстотин двадесет и три хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС.

4.1. При сключване от Централната избирателна комисия на договор за доставка на допълнителен брой специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) с инсталиран системен и приложен софтуер в съответствие с предмета на обществената поръчка  необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно чл. 17, ал. 1 от Постановление № 188 на МС от 17.05.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

5. Гаранция за изпълнение.

5.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

5.2. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението

5.3. Гаранция за изпълнение се представя във формите, определени в чл. 111 ЗОП.

5.4. Условията на представяне, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение ще бъдат уредени в договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на проведените преговори.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника в преговорите не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

6.2. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.3. Доказване липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

а) документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

б) декларация по чл. 3, т. 8, вр. чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

в) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

8. Определя за отговорни длъжностни лица Рени Кирилова – главен юрисконсулт, и Иван Владимиров – юрисконсулт, в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

268-НС/

Календар

Решения