Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2626-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Валерий Иванов Радев – представляващ местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“, срещу решение № 258 от 12.10.2015 г. на ОИК – Провадия

Постъпила е жалба чрез ОИК в община Провадия, област с административен център Варна, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1332/15.10.2015 г. от Валерий Иванов Радев – представляващ местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“, срещу решение № 258 от 12.10.2015 г. на ОИК – Провадия.
В преписката по оспорваното решение се съдържат следните документи: жалба вх. № 42/14.10.2015 г. от Валерий Иванов Радев – представляващ местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“; жалба вх. № 37/12.10.2015 г. от Валерий Иванов Радев – представляващ местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“; решение № 258/12.10.2015 г. на ОИК – Провадия; снимков материал – 1 лист.
В жалбата се излагат твърдения, че оспорваното решение № 258/12.10.2015 г.  на ОИК – Провадия противоречи на духа на закона и „толерира подвеждащата информация“, която създава заблуда в избирателя. Сочи се, че плаката, предмет на решението на ОИК, е прецедент в предизборните кампании в Република България. Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 258/12.10.2015 г. на ОИК – Провадия, и да разпореди по-нататъшни действия.
След като се запозна с преписката по издаване на оспорваното решение, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Плакатът, предмет на оспорваното решение, съдържа ясна, точна и недвусмислена информация съгласно чл. 183 във връзка с т. 17 от ДР на ИК. Соченото от жалбоподателя изписване върху разглеждания агитационен материал не може да бъде прието като нарушение на реда за провеждане на предизборната агитация. Решение № 2495-МИ от 5 октомври 2015 г. на ЦИК, което жалбоподателят цитира за предмет използването на плакати от предишни избори, е неотносимо към настоящия случай.

Предвид горното Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение на ОИК в община Провадия е правилно, законосъобразно и обосновано.

На основание чл. 57, ал. 1, т.  26 във връзка с чл. 183 и § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валерий Иванов Радев – представляващ местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“, срещу решение № 258 от 12.10.2015 г. на ОИК – Провадия, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения