Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2622-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Камелия Цветанова Трифонова, упълномощен представител на МК „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, срещу решение № 244-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Монтана, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1275/12.10.2015 г. от Камелия Цветанова Трифонова, упълномощен представител на МК „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, срещу решение № 244-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 166/12.10.2015 г., ведно с разпечатка от сайта „Новите от Монтана“; решение за образуване на местна коалиция и за промяна в състава и с оглед представителната власт на жалбоподателката до ЦИК; заверено копие от решение № 244-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана; заверено копие от решение № 244-МИ от 09.10.2015 г., което е поставено на общодостъпно място за обявяване решенията на ОИК; заверено копие от протокол № 32 от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана; искане до областния управител относно постъпила жалба в ОИК – Монтана, заверено копие изх. № 22 от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана; отговор на областния управител вх. № 157 от 09.10.2015 г.; копие от протокол № 31 от 08.10.2015 г. на ОИК – Монтана; заверено копие на жалба до ОИК – Монтана, с вх. № 144 от 08.10.2015 г., ведно с разпечатка от сайта „Новините от Монтана“ и разпечатка от страницата на Дилян Димитров във фейсбук; разпечатка от интернет страницата на ОИК – Монтана, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуване.

В жалбата се твърди, че е извършено нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, относно безплатно използване на публичен административен ресурс в залата на Областна администрация – Монтана, на 5 октомври 2015 г.

Жалбоподателят обжалва решение № 244-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана, и моли то да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице, поради което се явява допустима. Но разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Общинската избирателна комисия е разгледала постъпилата с вх. № 144/08.10.2015 г. жалба и е взела решение да изпрати писмо до областния управител и да изиска информация от кого и как е организирано мероприятие в сградата на Областна администрация – Монтана, на 5 октомври 2015 г. На 9 октомври 2015 г. ОИК – Монтана, е разгледала постъпилия отговор от областния управител с вх. № 157/09.10.2015 г. От приложения отговор се установява, че на 5 октомври 2015 г. – Международния ден на учителя, по инициатива на народния представител Десислава Атанасова в Областна администрация – Монтана, се е провела дискусионна среща с директори и учители от област Монтана на тема: „Светът на младите хора в контекста на училищното образование в област Монтана“. На срещата са присъствали представители на синдикални организации, различни политически сили в качеството им на професионалисти в сферата на образованието и са били разисквани дискусионни въпроси за развитието на българското образование.

Общинската избирателна комисия – Монтана, е констатирала, че няма нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и е взела обжалваното решение, като е оставила без уважение като неоснователна жалбата на Камелия Цветанова Трифонова.

След като се запозна с материалите по преписката, Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Монтана, е правилно и законосъобразно, тъй като присъствието на представители на различни политически сили и народен представител не може да се третира като нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК. Въпросното мероприятие, проведено на 5 октомври 2015 г., е било инициирано във връзка с Международния ден на учителя и темата на проведената дискусия „Светът на младите хора в контекста на училищното образование в област Монтана“ не кореспондира с предизборна агитация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Камелия Цветанова Трифонова, упълномощен представител на МК „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, срещу решение № 244-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Монтана, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения