Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2619-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Адил Рашидов, представляващ ПП „ДПС“ за община Исперих, срещу решение № 98 от 06.10.2015 г. на ОИК – Исперих

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1259/12.10.2015 г. от Адил Рашидов, представляващ ПП „ДПС“ за община Исперих, срещу решение № 98 от 06.10.2015 г. на ОИК – Исперих, с което (по жалбата на ПП „Обединена България“) е прието за установено, че на 5 октомври 2015 г. товарен автомобил марка „Мерцедес“ 709 Д, с рег. № РР 2054, собственост на община Исперих, е бил използван за предизборна агитация от партия ДПС и на основание чл. 496, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ИК е постановено съставянето на акт за установяване на нарушение на забраната на чл. 182, ал. 3 от ИК.
Твърди се, че решението е в нарушение на чл. 182, ал. 3 и § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като установените действия – използването на превозно средство на общината, не представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК не представляват предизборна агитация доколкото нямало призив за подкрепа или неподкрепа на партия, коалиция или техните кандидати. Прави се искане за отмяна на решение № 98/06.10.2015 г. на ОИК – Исперих, като незаконосъобразно и неправилно.

Към жалбата са приложени пълномощни, установяващи представителната власт на жалбоподателя. Със същия входящ номер е постъпила пълната преписка, по решение № 98/06.10.2015 г. ОИК – Исперих, а именно: жалба вх. № 30 от 05.10.2015 г. от ПП „Обединена България“ послужила като повод за постановяване на атакуваното решение, списък на общинските служители, съдържащ имената и длъжностите на три лица; копие от решение № 98/06.10.2015 г. на ОИК – Исперих, с отбелязване на коя дата е обявено на таблото на ОИК –решение № 98/06.10.2015 г. – 06.10.2015 г. (на която дата решението е обявено на сайта на ОИК); протокол № 24/06.10.2015 г. на заседание на ОИК – Исперих, писмо вх. № И-4562/05.10.2015 г. на ОИК – Исперих, писмо изх. № 275Р00-4362/06.10.2015 г. на ОД на МВР – Разград, видео-клип на CD.

Жалбата е подадена в срок, но е недопустима.

С атакуваното решение ОИК – Исперих е приела за установено, че на 5 октомври 2015 г. товарен автомобил, собственост на община Исперих, е бил използван за предизборна агитация от ПП „ДПС“, с което е нарушена разпоредбата на чл. 182, ал. 3 от ИК и е разпоредила на основание чл. 496, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ИК съставянето на акт за установяване на административно нарушение на забрана на предизборна агитация по чл. 182, ал. 3 от ИК.

Производството е по Част ІІІ „Административнонаказателни разпоредби на ИК. Съгласно чл. 498 от ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления е по реда на ЗАНН, от което следва, че жалбата е недопустима.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Адил Рашидов, представляващ ПП „ДПС“ за община Исперих срещу решение № 98 от 06.10.2015 г. на ОИК – Исперих, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения