Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8/08.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и заявление с вх. № 5 в регистъра за наблюдателите за националния референдум от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, представлявано от Рашо Христов Тарльовски – председател на УС, чрез Надежда Богомилова Гологанова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 2015 г. В заявленията се правят искания за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Рашо Христов Тарльовски в полза на Надежда Богомилова Гологанова – удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 29.09.2015 г. от СГС, VІ-23 състав, по ф.д. № 3113/1990 г.; пълномощно от представляващия сдружението Рашо Христов Тарльовски в полза на 14 (четиринадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 12.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

От извършената проверка се установява, че лицето Пенка Георгиева Илиева, член на управителния съвет на сдружението е кандидат за кмет или общински съветник. Останалите лица на управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. От приложения към заявлението протокол от заседание на УС на ГИСДИ от 5 октомври 2015 г. се установява, че е извършена промяна в УС на сдружението като Пенка Георгиева Илиева е освободена от състава на УС по нейна молба.

От гореизложеното е видно, че са налице изискванията на ИК и на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. за регистрацията на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Три имена

1

Здравка Пейчева Боровска

2

Елена Христова Хаджийска

3

Цона Бочева Карадочева

4

Делян Дочев Джиговски

5

Ценка Иванова Баракова

6

Димитър Стефанов Петров

7

Ивайло Лъчезаров Марковски

8

Нела Славчева Михова

9

Генади Георгиев Петков

10

Димитър Божидаров Борисов

11

Пламен Иванов Куленски

12

Стефан Константинов Русенов

13

Тодор Цветанов Хиков

14

Надежда Богомилова Гологанова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения