Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2603-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: временна замяна на секретаря на ОИК – Радомир, област Перник

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1104 от 02.10.2015 г. от Катя Василева Иванова – председател на ОИК – Радомир, с молба да бъде назначен заместник на Марияна Тодорова Тонева – секретар на ОИК, поради невъзможност да изпълнява задълженията си по уважителни причини. Към писмото е приложен болничен лист № Е20153013884 от 01.10.2015 г.

С писмо с вх. № МИ-15-1309 от 14.05.2015 г. е постъпило предложение от Боряна Симеонова Методиева – председател на Областния съвет на ДПС – Перник, Марияна Тодорова Тонева – секретар на ОИК – Радомир, да бъде временно заместена от Аделина Цветанова Балканджийска.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Аделина Цветанова Балканджийска и пълномощно от представляващия ПП „Движение за права и свободи“ в полза на Боряна Симеонова Методиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Аделина Цветанова Балканджийска, ЕГН …, за секретар на ОИК – Радомир, област Перник, на мястото на Марияна Тодорова Тонева, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения