Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2600-МИ
София, 5 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-98 от 05.10.2023 г. от Павел Алексеев Христов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за временно заместване на Станислав Божидаров Сотиров – член на ОИК – Варна. Предлага се на мястото на Станислав Божидаров Сотиров да бъде назначен Крум Ламбов Стефанов.

Към предложението са приложени: заявление от Станислав Божидаров Сотиров за временното му освобождаване от 06.10.2023 г. до 10.11.2023 г. като член на ОИК – Варна, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Крум Ламбов Стефанов и пълномощно в полза на Павел Алексеев Христов са налични към преписката за назначаване на ОИК – Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Крум Ламбов Стефанов, ЕГН …, на мястото на Станислав Божидаров Сотиров, ЕГН …, за периода от 06.10.2023 г. до 10.11.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения