Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2598-МИ
София, 5 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Антоново, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-97 от 04.10.2023 г. от Стефан Христов Асенов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Предлага се на мястото на Руси Евлогиев Русев за секретар на ОИК – Антоново, да бъде назначен Цветелин Николов Игнатов.

Към предложението са приложени: заявление от Руси Евлогиев Русев за освобождаването му като секретар на ОИК, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цветелин Николов Игнатов и пълномощно в полза на Стефан Христов Асенов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Антоново, област Търговище, Руси Евлогиев Русев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Антоново, област Търговище, Цветелин Николов Игнатов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения