Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2596-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 03.10.2023 г. от сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, подписано от Янко Георгиев Янков – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков – представляващ сдружението, в полза на 202 (двеста и две) лица – представители на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 202 (двеста и два) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 200 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 200 (двеста ) упълномощени представители на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Радостина Стойчева Стоянова

 

2.

Диана Русева Семова

 

3.

Гроздана Иванова Стойчева

 

4.

Пенка Стоева Иванова

 

5.

Елена Калчева Петрова

 

6.

Кристияна Петкова Калчева

 

7.

Цветана Цветкова Ганчева

 

8.

Милена Раданова Раданова

 

9.

Радка Стоянова Иванова

 

10.

Еленка Василева Динева

 

11.

Милена Вълкова Димитрова

 

12.

Иван Николов Иванов

 

13.

Иванка Величкова Генчева

 

14.

Анастасия Василева Иванова

 

15.

Йордан Михов Мартинов

 

16.

Деница Николаева Мирчева

 

17.

Катя Димова Димова

 

18.

Славена Георгиева Реттерат

 

19.

Елена Тодорова Пройнова

 

20.

Цветанка Василева Дончева

 

21.

Павлин Георгиев Хаджиев

 

22.

Иванка Димитрова Рашева

 

23.

Георги Тодоров Хаджиев

 

24.

Димитрина Нейчева Ангелова

 

25.

Русалия Ангелова Даскалова

 

26.

Рая Иванова Попова

 

27.

Иван Дончев Попов

 

28.

Росица Петрова Йорданова

 

29.

Тодорка Гочева Кръстева

 

30.

Цветанка Малева Стефанова-Паричкова

 

31.

Даниела Русева Василева

 

32.

Евгени Динев Василев

 

33.

Марияна Славова Филипова

 

34.

Елена Минчева Василева

 

35.

Недялка Делчева Калева

 

36.

Ваньо Тодоров Василев

 

37.

Живко Славов Желязков

 

38.

Румяна Райчева Желязкова

 

39.

Славка Атанасова Стоева

 

40.

Радостина Георгиева Желязкова

 

41.

Керана Кунчева Пенева

 

42.

Теменужка Валентинова Кръстева

 

43.

Ленко Димитров Христов

 

44.

Костадин Георгиев Неделчев

 

45.

Веселина Желязкова Костова

 

46.

Даниела Емилова Йорданова

 

47.

Росен Бончев Динев

 

48.

Валентин Куманов Славов

 

49.

Румяна Дианова Маркова

 

50.

Добромир Тенев Минчев

 

51.

Ивелина Тенева Минчева

 

52.

Петя Любенова Матева

 

53.

Ани Тодорова Стоянова

 

54.

Меглена Стойчева Митева

 

55.

Иван Цанев Халачев

 

56.

Надежда Димитрова Бечева

 

57.

Капка Петрова Хаджиева

 

58.

Галина Дончева Недялкова

 

59.

Тодор Димитров Георгиев

 

60.

Радостина Тончева Рачева

 

61.

Росица Иванова Абаджиева

 

62.

Веселина Стефанова Георгиева

 

63.

Ваня Стефкова Георгиева

 

64.

Янка Стефанова Танева

 

65.

Красимира Красимирова Табакова

 

66.

Петьо Петров Петров

 

67.

Станка Митева Димитрова

 

68.

Златина Венкова Русева

 

69.

Татяна Иванова Балалиева

 

70.

Евгения Димитрова Ганчева

 

71.

Септемврина Денчева Барова

 

72.

Веселина Иванова Антич

 

73.

Петко Иванов Желков

 

74.

Минка Стоилова Петрова

 

75.

Александър Станимиров Мушников

 

76.

Евдокия Андреева Несторова

 

77.

Цанка Колева Желева

 

78.

Георги Господинов Василев

 

79.

Стефка Митева Стоянова

 

80.

Камен Лъчезаров Смилов

 

81.

Динка Желева Недева

 

82.

Стоянка Иванова Русенова

 

83.

Стоян Русев Русенов

 

84.

Красимир Иванов Димов

 

85.

Мария Стойнова Кожухарова

 

86.

Танчо Иванов Танев

 

87.

Ана Радева Железова

 

88.

Стефка Димитрова Болшевикова

 

89.

Десислава Георгиева Желязкова

 

90.

Димитър Радев Димитров

 

91.

Десислава Петкова Тараболова

 

92.

Диана Ангелова Пейчева

 

93.

Тонка Желязкова Славова

 

94.

Христина Тодорова Кръстева

 

95.

Нели Валентинова Георгиева

 

96.

Борис Георгиев Кузманов

 

97.

Симеон Василев Илиев

 

98.

Стефан Ганчев Колев

 

99.

Карамфилка Ганева Веселинова

 

100.

Маргарита Радионова Филипова

 

101.

Бойко Савов Станчев

 

102.

Иван Георгиев Иванов

 

103.

Минка Нейчева Стоева

 

104.

Иванка Динева Иванова

 

105.

Михаил Тошков Стоянов

 

106.

Жулиета Пламенова Стоянова

 

107.

Дора Иванова Вълчева

 

108.

Иван Николов Стефанов

 

109.

Костадин Николов Стефанов

 

110.

Диана Славиевна Георгиева

 

111.

Тодор Стоянов Колчев

 

112.

Евелин Иванова Иванова

 

113.

Христо Желев Вълев

 

114.

Петя Димитрова Желева

 

115.

Денка Захариева Койчева-Гьонева

 

116.

Добринка Атанасова Танева

 

117.

Павлина Колева Димитрова

 

118.

Теодора Димитрова Манова-Тодорова

 

119.

Бетина Димитрова Коджейкова

 

120.

Дора Димитрова Русева

 

121.

Стойчо Иванов Стойков

 

122.

Диляна Росенова Катранджиева

 

123.

Донка Нанева Иванова

 

124.

Петко Славчев Славов

 

125.

Виолета Делчева Кръстева

 

126.

Маргарита Димова Мартинова

 

127.

Стоян Иванов Динев

 

128.

Стоян Малчев Генов

 

129.

Деяна Ганчева Кунева

 

130.

Дочка Иванова Пенчева

 

131.

Стефан Станчев Петков

 

132.

Велина Петрова Йорданова

 

133.

Йорданка Тодорова Късъджикова

 

134.

Пламен Денев Аладжов

 

135.

Мария Стефанова Иванова

 

136.

Румен Русев Райчев

 

137.

Стефка Митева Манолова

 

138.

Стивън Георгиев Георгиев

 

139.

Нейко Васков Живков

 

140.

Валентин Митев Вълков

 

141.

Миньо Михайлов Москов

 

142.

Галя Пройчева Пройчева

 

143.

Владимир Василев Владимиров

 

144.

Ана Павлова Занова

 

145.

Румен Асенов Юлиянов

 

146.

Грудка Пенева Пейчева

 

147.

Таня Маринова Колева

 

148.

Таня Господинова Иванова

 

149.

Надежда Неделчева Тенева

 

150.

Лила Иванова Денева

 

151.

Илиян Тодоров Николов

 

152.

Катя Димитрова Димитрова

 

153.

Ваня Русева Иванова

 

154.

Цветелина Денчева Начева

 

155.

Станимира Стоянова Стоянова

 

156.

Минчо Пенев Касалов

 

157.

Дани Иванова Дачева

 

158.

Павлина Николова Иванова

 

159.

Мариана Томова Маркова

 

160.

Калинка Стойчева Георгиева

 

161.

Станка Гочева Вълчева

 

162.

Динка Маринова Колева

 

163.

Георги Минчев Георгиев

 

164.

Росица Тилкова Николова

 

165.

Десислава Асенова Георгиева

 

166.

Кольо Енев Енев

 

167.

Димо Иванов Иванов

 

168.

Данчо Желев Вълчев

 

169.

Павлина Кънчева Жеркова

 

170.

Цонка Колева Коева

 

171.

Жасмина Славова Любомирова

 

172.

Гергана Томова Костова

 

173.

Стоянка Тодорова Кабакова

 

174.

Янка Манева Михайлова

 

175.

Демир Илиев Манчев

 

176.

Петър Калинов Калинов

 

177.

Кольо Иванов Профиров

 

178.

Недялка Господинова Тенева

 

179.

Светлана Иванова Добрева

 

180.

Драганка Петрова Колева

 

181.

Донка Петрова Йоргова

 

182.

Христина Атанасова Гочева

 

183.

Златка Гинева Жекова

 

184.

Нели Йовчева Мемдуева

 

185.

Петя Желева Димова

 

186.

Екатерина Недялкова Ангелова

 

187.

Сергей Владимиров Бодуров

 

188.

Стефанка Желева Иванова

 

189.

Светла Господинова Танева

 

190.

Иванка Добрева Рашева

 

191.

Златка Иванова Колева

 

192.

Марина Христова Христова

 

193.

Генка Радева Иванова

 

194.

Йордан Димитров Иванов

 

195.

Иван Стайков Стоянов

 

196.

Стоянка Георгиева Иванова

 

197.

Танка Стоянова Димитрова

 

198.

Пенка Михайлова Русева

 

199.

Христо Желязков Ганчев

 

200.

Георги Николов Иванов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения