Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2590-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от А. Б. А. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, и Д. Ч. Й. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Берковица, са постъпили жалби с вх. № МИ-15-569 и вх. № МИ-15-569/1 от 02.10.2023 г. от А. Б. А. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, и Д. Ч. Й. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

С Решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Берковица, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Берковица, при непостигнато съгласие на проведените консултации между парламентарно представените партии и коалиции в общината.

Жалбоподателят А. А. твърди, че при разпределение на ръководните места в СИК ОИК – Берковица, допуска сериозно нарушение, като ръководните места за коалиция „БСП за България“ – общо 12, са разпределени 2 в 9-членни СИК и 10 в 7-членни СИК, с което са нарушени изискванията на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

Жалбоподателят Д. Й. твърди, че при разпределение на ръководните места в СИК ОИК – Берковица, допуска „две сериозни нарушения на принципа за равномерно разпределение“, като ръководните места за партия „Движение за права и свободи“ – общо 18, са разпределени 5 в 9-членни СИК и 13 в 7-членни СИК, в т.ч. председател – 7, заместник-председател – 8 и секретар – 3, с което ОИК – Берковица, е нарушила Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

Жалбоподателите подчертават, че при назначаването на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, следва да се разпределят равномерно на територията на общината, и смятат, че ОИК – Берковица е нарушила сериозно принципа за равномерно разпределението на местата в СИК на територията на общината.

Преписките по жалбите са окомплектовани в цялост и изпратени от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения срок, от лица с правен интерес, но разгледани по същество са неоснователни.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Оспореното решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. е прието на основание направените предложения от партиите и коалициите за назначаване на СИК в община Берковица.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК на 20.09.2023 г. консултации, не е постигнато съгласие за разпределяне на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция.

Централната избирателна комисия намира жалбите за неоснователни, тъй като на проведените консултации на 20.09.2023 г. при кмета на общината не е постигнато съгласие, а ОИК – Берковица, е съобразила при приемането на решението изискванията на Изборния кодекс и е назначила съставите на СИК по представените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции.

При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК ОИК – Берковица, е назначила съставите на СИК по предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Освен това в Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. броят на ръководните места се определя общо, а не за съответните ръководни длъжности, както посочват в жалбите си жалбоподателите.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на А. Б. А. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, и Д. Ч. Й. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Берковица, и ВРЪЩА административните преписки на ОИК – Берковица.

Решението на ОИК – Берковица, подлежи на обжалване пред Административен съд – Монтана, чрез ОИК – Берковица, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения