Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2588-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Данаил Иванов Петков – представляващ местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПП „СВОБОДА“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“), срещу решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-161 от 03.10.2023 г. от Данаил Иванов Петков – представляващ местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПП „СВОБОДА“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“), срещу решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Враца.

С решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. ОИК – Враца е заличила като кандидат в регистрираната кандидатска листа на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПП „СВОБОДА“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“) за общински съветници регистрираната под № 2 Диляна Иванова Давидкова и е анулирала издаденото удостоверение и на основание чл. 417, ал. 6 ИК е преподредила останалите кандидати след № 2, с едно място напред, като регистрира и обявява кандидатската листа на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПП „СВОБОДА“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“) за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по посочения в решението списък.

В подадената до Централната избирателна комисия жалба се иска отмяна на решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. в частта с преподреждането на кандидатите от листата след № 2 с едно място напред, в това число и издаването на нови удостоверения.

Централната избирателна комисия след като разгледа и обсъди материалите по преписката приема жалбата за допустима, като подадена от лице с правен интерес и в предвидения от закона срок срещу акт подлежащ на обжалване и по същество същата се явява основателна.

Видно от текста на оспорваното решение същото е взето въз основа на постъпило заявление от Диляна Иванова Давидкова, заведено с вх. № 52 от 30.09.2023 г. във входящия регистър на ОИК – Враца. В този случай кандидатската листа не подлежи на преподреждане, тъй като съгласно Решение № 2122-МИ на ЦИК от 29.08.2023 г., т. 34 листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 28 септември 2023 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Враца в частта относно преподреждане на кандидатите след № 2 с едно място напред.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения