Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2587-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Петрич, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-539 от 02.10.2023 г. жалба от адв. Л  М  Г  срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич, подадена в ОИК на 28.09.2023 г.

С обжалваното решение ОИК – Петрич, е оставила без разглеждане жалба с вх. № 95/25.09.2023 г. от общия регистър на ОИК – Петрич, с подател Л  М  Г  и е изпратила същата по компетентност на кмета на община Петрич. С горепосочената жалба-сигнал адв. Л  Г  уведомява ОИК – Петрич, че по отношение на кметския наместник на с. Гега, община Петрич, има евентуално влязла в сила присъда, с която му е било наложено условно наказание „лишаване от свобода“. Счита, че правомощията на същия следва да се прекратят предсрочно на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, независимо че той е кметски наместник, тъй като с измененията от 01.05.2021 г. на чл. 14 ЗАТУРБ с. Гега от тази дата е придобило статут на кметство и съответно ex lege кметският наместник е придобил статут на кмет на кметство. Иска от ОИК – Петрич, да извърши справка в МВР и Министерството на правосъдието относно наличието или липсата на влезли в сила присъди за престъпление от общ характер и/или за одобрени от съда споразумения по чл. 381 НПК за г-н Симеон Стефанов Китанов, като след получаване на справката и при наличие на посоченото основание – чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, ОИК – Петрич да постанови решение, с което предсрочно да прекрати пълномощията на същия като кмет на кметство с. Гега, община Петрич.

С обжалваното решение № 124 от 25.09.2023 г. Общинската избирателна комисия – Петрич, след като е разгледала жалбата-сигнал и е извършила проверка в официалната страница на ОИК – Петрич, Местни избори 2019 г., е установила, че с. Гега не е било обявено за изборен район на същите избори и там избор за кмет на кметство не е произвеждан. Лицето Симеон Стефанов Китанов е кметски наместник на с. Гега, назначен на трудово правоотношение от кмета на община Петрич, а не заема изборната длъжност кмет на кметство, поради което ОИК – Петрич счита, че липсва законово основание да разгледа подадената жалба-сигнал срещу кметския наместник на с. Гега и същата следва да бъде изпратена по компетентност на кмета на община Петрич за произнасяне.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич, за незаконосъобразно и неправилно, тъй като същата е приела, че не е компетентна да разгледа по същество подадената от него жалба-сигнал, и съответно същата е оставена без разглеждане. Счита също така, че изложените правни аргументи в оспореното решение на ОИК – Петрич, са неправилни, тъй като считано от 01.05.2021 г., когато влиза в сила изменението на чл. 14 ЗАТУРБ, „кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес“ и че с. Гега съгласно тази разпоредба не добива статут на кметство към бъдещ момент и това е датата 04.08.2023 г., когато е обнародван Указ № 146 на президента на Република България. Според жалбоподателя естествена законова последица от това е, че длъжността кметски наместник за тези населени места се преобразува в кмет на кметство. Следователно за същите се прилагат всички основания на чл. 42, ал. 1 ЗМСМА досежно хипотезите за предсрочно прекратяване на пълномощията. Счита, че ОИК – Петрич неправилно е приела, че към настоящия момент г-н Симеон Китанов е кметски наместник, защото той не е такъв и това произтича от разпоредбата по §67 (1) от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, който определя, че статутът на кметство се придобива към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове.

С оглед на изложеното моли Централната избирателна комисия да отмени като незаконосъобразно и неправилно решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич, и да върне преписката за ново произнасяне.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, същата е допустима, като подадена от лице, имащо интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Петрич, но разгледана по същество е неоснователна. С обнародването на Указ № 146 от 04.08.2023 г. на президента на Република България с. Гега, община Петрич, придобива статут на кметство за предстоящите избори на 29.10.2023 г., тъй като същото отговаря на критериите, посочени в изменението на чл. 14 ЗАТУРБ от 01.05.2021 г. (кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес). Това обстоятелство обаче не води автоматично до придобиване на качество кмет на кметство на досегашния кметски наместник.

В потвърждение на горното е и разпоредбата § 67 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обн., ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., според ал. 1 на който населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове. Следователно, единствената последица от изменението на чл. 14 ЗАТУРБ от 01.05.2021 г. и обнародването на Указ № 146 от 04.08.2023 г. на президента на Република България е, че на 29.10.2023 г. в кметство с. Гега, община Петрич, ще бъде произведен избор на кмет на кметство, тъй като същото отговаря на критериите, посочени в изменението на чл. 14 ЗАТУРБ от 01.05.2021 г. (кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес).

А по отношение на статута на кметските наместници ал. 2 предвижда, че кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на този закон отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, като според ал. 3 при предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник в населено място по ал. 2 кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на адв. Л  М  Г  срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения