Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2586-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Тополовград, са постъпили жалба с вх. № МИ-15-544/1 от 02.10.2023 г. от К  И  С  – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково, с което са назначени съставите на СИК на територията на община Тополовград и срещу решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., с което са разпределени местата в ПСИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и жалба с вх. № МИ-15-544 от 02.10.2023 г. от В  И  С  – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС – срещу решения № 53-МИ и № 54-МИ от 27.09.2023 на ОИК – Тополовград.

С решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Тополовград, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Тополовград, при непостигнато съгласие на проведените консултации между парламентарно представените партии и коалиции в общината.

Жалбоподателят К  И  С  твърди, че при постановяване на решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. ОИК – Тополовград се е произнесла без да са налице предпоставките на чл. 91, ал. 4 и 5 ИК и т. 7 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, като при назначаване на съставите на СИК в една от секциите с девет члена – СИК № 263200007, са назначени осем, разпределените членове съответно са общо 181, вместо 182, а разпределените ръководни места – 71 вместо 72.

Жалбоподателят твърди също, че при постановяване на решение № 55-МИ от 27.09.2023 г. относно разпределение на местата в ПСИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Общинска избирателна комисия – Тополовград, е допуснала грубо нарушение на Изборния кодекс.

Поради изложеното, жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени и двете решения – № 54-МИ и № 55-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Тополовград.

В становище, постъпило заедно с жалбата, ОИК – Тополовград уведомява, че на свое заседание от 29.09.2023 г. е констатирала, че твърдението на жалбоподателя за назначени 8 вместо 9 члена в СИК № 263200007 не отговаря на действителността, като общо в СИК разпределените членове са 182. От комисията са установили също, че са нарушили процедурни правила за разпределение на местата в ПСИК и следователно решение № 55-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград следва да бъде отменено.

Жалбоподателят В  И  С  твърди, че ОИК – Тополовград със свои решения № 53-МИ и № 54-МИ от 27.09.2023 г. е извършила нарушение при разпределението на местата в секционните избирателни комисии – по квоти и поименно. В становище, постъпило заедно с жалбата, ОИК – Тополовград уведомява, че на заседание от 01.10.2023 г. е констатирала, „че твърденията в жалбата отговарят на действителността“.

Преписката по жалбите е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими и подадени в законоустановения срок, от лица с правен интерес.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК консултации, не е постигнато съгласие между присъстващите на консултациите при кмета. Протоколът от проведените консултации при кмета на община Тополовград е подписан от всички присъстващи.

При липса на постигнато съгласие ОИК – Тополовград, е назначила съставите на СИК, като при възприетата процедура за назначаване не са спазени в цялост нормативните изисквания във връзка с назначаване на СИК, което налага и двете съответни решения да бъдат отменени, а преписката да бъде върната с указание за незабавно произнасяне в срока по чл. 89, ал. 1 ИК относно назначаването на съставите на секционните комисии в община Тополовград при изпълнение на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 53-МИ, решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Тополовград.

УКАЗВА на комисията да се произнесе незабавно с решение за назначаване на съставите на СИК в община Тополовград при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения