Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2585-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 65, ал. 1, ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2438-МИ от 15.09.2023 г., Заповед № 49-АД от 19.09.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на преговори и Заповед № 53-АД от 28.09.2023 г. за изменение на Заповед № 49-АД от 19.09.2023 г., двете на председателя на ЦИК, отразените резултати в протоколи от работата на комисията от 20.09.2023 г., 21.09.2023 г., 22.09.2023 г., 25.09.2023 г., 26.09.2023 г., 28.09.2023 г. и 02.10.2023 г., както и доклад от 03.10.2023 г. от работата на комисията, одобрен с решение по протокол № 422 от 03.10.2023 г. на ЦИК и предвид следното:

Дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване са от съществено значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 104 от 2022 г., законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в от ЗОП се допуска в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, както и когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката (чл. 79, ал. 2 ЗОП).

Съгласно Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД (предмет на обществена поръчка с уникален номер на поръчката: 04312-2020-0001), са доставени 9600 СУЕМГ с инсталиран софтуер, в това число системен и приложен (реализиращ изборните процеси за изборите) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика. Към момента на сключване на Договор № 1 от 06.02.2021 г. в Изборния кодекс не е предвидено гласуване със СУЕМГ на изборите за общински съветници и за кметове.

Освен производител на СУЕМГ, Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е и автор на приложния софтуер, който следва да бъде надграден, за да бъде проведено машинно гласуване със СУЕМГ на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАПСП компютърните програми са сред закриляните обекти на авторското право, а негови носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Интелектуалната собственост върху приложния софтуер на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517 принадлежи на носителя на авторското право – Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В.

На 23.08.2023 г. в  ЦИК е проведена среща с г-н Франс Гунник – управляващ директор на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., на която Комисията е уведомена, че дружеството не осъществява дейност на територията на Република България, а работи чрез партньорите си в България: „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД. Съгласно писмо с вх. № МИ-23-6/7/31.08.2023 г. г-н Франс Гунник – управляващ директор на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. уведомява ЦИК, че единствено „Сиела Норма“ АД е потвърдила пред дружеството, че може да извърши дейностите за надграждане на системния и приложния софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На проведена среща с „Информационно обслужване“ АД на 04.09.2023 г. в ЦИК изпълнителният директор на дружеството е мотивирал отказ за извършване на дейностите, свързани със софтуера на СУЕМГ.

В ЦИК по ел. поща с вх. № МИ-23-24/13.09.2023 г. на английски език е постъпило лицензионно споразумение (постъпило в превод на български език с вх. № МИ-23-24/14.09.2023 г.) между Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, организирано и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, със седалище и адрес на управление Хогоордрийф № 11, 1101 ВА Амстердам, Нидерландия, представлявано от управляващия директор Франс Харм Гуннинк и „Сиела Норма“ АД, сключено на 12.09.2023 г., съгласно което Лицензодателят – Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., предоставя на Лицензополучателя – „Сиела Норма“ АД, прехвърлим, изключителен лиценз за определен брой копия на Лицензирания софтуер – лиценз за инсталиране и използване на СУЕМГ – софтуер от 2023 г. за импортиране на изборни данни и генериране на конфигурация за гласуване единствено с цел управление и подпомагане на подготовката за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., и софтуер за машини за гласуване А4-517, като предоставя на Лицензополучателя – „Сиела Норма“ АД, лиценз за инсталиране и последващо използване в машина за гласуване А4-517 за подбор, маркиране, подаване, записване и преброяване на гласовете по време на избори, които ще се произвеждат от ЦИК, в съответствие с лицензионните условия и съответната налична документация предоставена със софтуера. 

Съгласно горното лицензионно споразумение „Сиела Норма“ АД е получила изключителното право по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП да модифицира и инсталира приложния софтуер на Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. за СУЕМГ А4-517 за провеждане на гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и импортиране на изборни данни и генериране на конфигурация за гласуване.

Горепосоченото е мотивирало Централната избирателна комисия в рамките на откритата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП да покани за преговори „Сиела Норма“ АД. В определения срок –е подадена оферта от поканеното дружество –  „Сиела Норма“ АД.

За провеждане на преговорите с участника „Сиела Норма“ АД със Заповед № 49-АД от 19.09.2023 г., изменена със Заповед № 53-АД от 28.09.2023 г., двете на председателя на ЦИК е назначена комисия. Резултатите от проведените преговори са отразени в протоколи от работата на комисията от 20.09.2023 г., 21.09.2023 г., 22.09.2023 г., 25.09.2023 г., 26.09.2023 г., 28.09.2023 г., 02.10.2023 г., както и в доклад от 03.10.2023 г. от работата на комисията, одобрен с решение по протокол № 422 от 03.10.2023 г. на ЦИК.

В хода на преговорите е установено съответствие на поставените от възложителя условия по предмета на поръчката и постигнатите договорености с поканения участник „Сиела Норма“ АД, установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката, установено е, че за поканения участник „Сиела Норма“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП. По отношение на предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 005 050,00 лв. без включен ДДС от страна на участника „Сиела Норма“ АД са изложени аргументи, обосноваващи размера на сумата.

Предвид разпоредбите на Изборния кодекс относно гласуването чрез специализирани устройства за машинно гласуване и необходимостта от осигуряване на дейностите по машинното гласуване, Централната избирателна комисия в изпълнение на целта на закона и за обезпечаването на изборния процес, счита че възлагането на горепосочените дейности при договорените цени и условия е целесъобразно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 65, ал. 1 ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 и чл. 212, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2023-0008, „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“,  във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договор със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения