Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2583-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Търговище, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-571 от 02.10.2023 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е  Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище.

С оспорваното решение ОИК – Търговище, е назначила поименния състав на секционни избирателни комисии от № 253500001 до № 253500104, както и утвърдила списъка на резервните членове на СИК на територията на община Търговище за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Жалбоподателят счита, че решението за неправилно и незаконосъобразно, прието при съществени нарушения на изборните правила и норми и в противоречие с указанията на ЦИК, като моли същото да бъде отменено от Централната избирателна комисия по следните съображения:

Решение № 1546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, посочено от ОИК като основание за приемането на оспореното решение, не съществува; Оспореното решение е публикувано без Приложение № 1, което е посочено като неразделна част от решението, въпреки че обсъжданията на приетото решение са направени въз основа на Приложение № 1, което води до неяснота по отношение съставите на СИК на територията на община Търговище. Публикуваното приложение – „СИК Т-ще МИ-2023-2.xls“, не е подписано от председател и секретар на общинската избирателна комисия. Изложени са твърдения, че не са изпълнени указанията на Централната избирателна комисия, дадени в писмо с изх. № МИ-15-512 от 29.09.2023 г. на ЦИК и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК. Жалбоподателят сочи, че видно от протокола съставите на СИК № 57 в с. Вардун и СИК № 102 с. Цветница са назначени в нарушение на правилата и при неясни мотиви, тъй като в преписката от проведените консултации за съставите на СИК при кмета на общината се съдържат поименни предложения на партия „ДПС“ за съответните СИК, но те не са съобразени, а съставите са назначени въз основа на предложения, направени от член на общинската избирателна комисия от името на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Посочва, че решението е прието при неясни мотиви.

След като се запозна с жалбата и преписката по оспореното решение, Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, обосноваващо правен интерес от оспорването на решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище, в срока за оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна поради следното:

След извършена проверка по преписката, както и от публикуваното приложение към решение № 90 от 30.09.2023 г. на официалната страница на ОИК – Търговище, се установява, че към решението няма публикувано приложение № 1, което е обсъждано при приемане на решението от общинската избирателна комисия и отразено в протокол № 13 от 30.09.2023 г. от заседанието на ОИК, а е публикувано приложение (файл, наименуван „СИК Т-ще МИ-2023-2.xls“). Няма данни и не се установява от преписката дали двете посочени приложения съвпадат, което по същество е сериозно процесуално нарушение при приемането на оспорваното решение, тъй като, от една страна, води до невъзможност за контрол, а от друга страна, нарушава правото на защита на представителите на партиите и коалициите, които имат право да предлагат членове на СИК. В преписката се съдържа поименното предложение на партия „ДПС“, което е представено при проведените консултации за назначаване съставите на СИК при кмета на община Търговище. В същото се вижда, че партията е направила поименни приложения за съставите на СИК № 57 – с. Вардун, и СИК № 102 – с. Цветница, които не са обсъждани при назначаването на съставите на тези две СИК от общинската избирателна комисия. Видно от протокол № 13 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище, че член на ОИК прави предложение от името на КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в СИК № 57 да бъде ръководната позиция „председател“ от предложения от КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“ представител, като обосновава, че предложението е с дългогодишен опит, като предлага в секция № 102 за зам.-председател да бъде назначен представител на партия „ДПС“.

С писмо изх. № МИ-15-512 от 29.09.2023 г. Централната избирателна комисия е изпратила свое Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г., което е прието в изпълнение на Решение № 9090 от 28.09.2023 г. на Върховния административен съд относно приети нови указания за определяне съставите на СИК. В цитираното писмо Комисията изрично е указала, че в случаите когато на консултациите при кмета не е постигнато съгласие, какъвто е конкретният случай, ОИК следва да назначи СИК съгласно Методическите указания към Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК. Видно от протокол № 13 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище, е че при назначаването съставите на СИК в община Търговище общинската избирателна комисия не е обсъждала дадените указания, а напротив – дори е отхвърлила предложение за разглеждане в този смисъл.

Предвид горното решението е неправилно, в нарушение на процесуалните и материалните правила и следва да бъде отменено.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 90 от 30.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище.

УКАЗВА на комисията да се произнесе незабавно с решение за назначаване на съставите на СИК в община Търговище при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения