Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2582-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-96 от 02.10.2023 г. от Емил Ивов Мачиков – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Предлага се на мястото на Кристина Николова Витанова за член на ОИК – Перущица, да бъде назначена Ани Иванова Витанова.

Към предложението са приложени: заявление от Кристина Николова Витанова за освобождаването ѝ като член на ОИК, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ани Иванова Витанова и пълномощно в полза на Емил Ивов Мачиков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Кристина Николова Витанова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Ани Иванова Витанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения