Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2576-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, срещу решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Бургас, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-534 от 01.10.2023 г. от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, срещу решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас, с което са назначени съставите на СИК на територията на община Бургас.

С Решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Бургас, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бургас, съгласно предложението на кмета на община Бургас и утвърдения списък на резервните членове на СИК в община Бургас.

Жалбоподателят счита, че така постановеното решение е незаконосъобразно. Излага съображения, че ОИК – Бургас при постановяване на цитираното по-горе решение се е позовала на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Сочи, че с решение № 5648 от 21.09.2023 г., постановено по адм. дело № 8966/2023 г. от Административния съд – София-град, съдът е отменил Методическите указания за определяне съставите не СИК на общината и разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за кметове на 29.10.2023 г., които са приложение към Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК в частите, в които е посочен броят на народните представители от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и този брой участва при изчисляване на разпределението на местата в СИК и ПСИК. Посочва се също, че решение на АССГ е оставено в сила с Решение № 9090 от 28.09.2023 г. по адм.д. № 9314/2023 г. по описа на ВАС. В изпълнение на влезлия в сила съдебен акт ЦИК е изменила и допълнила Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г., като в т. 5 числото „62“ е заменено с „63“, а числото „238“ е заменено с „239“ и е приела нови Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите на 29.10.2023 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК). Тези изменения с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. и новите Методически указания водят до увеличаване броя на членовете в съответните СИК на територията на община Бургас в полза на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България.

Поради изложеното жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Бургас, и да даде задължителни указания на ОИК относно прилагането на Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок, от лице с правен интерес, а разгледана по същество е неоснователна.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна, тъй като на проведените на 19.09.2023 г. при кмета на общината е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия на основание чл. 91, ал. 11 ИК, е приела оспореното решение и е назначила съставите на ОИК по предложението на кмета на общината, съобразявайки предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение.

С писмо изх. № МИ-15-512 от 29.09.2023 г. Централната избирателна комисия е изпратила свое Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на всички общински избирателни комисии, в т.ч. и на ОИК – Бургас, като е указала, че когато на консултациите при кмета на общината е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия назначава СИК по предложението на кмета на общината.

Предвид изложеното и с оглед на обстоятелството, че на консултациите при кмета на общината за назначаване съставите на секционните избирателни комисии е постигнато съгласие от участниците решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Бургас, е правилно и законосъобразно, а жалбата срещу него е неоснователна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, срещу решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 125-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Бургас.

Решението на ОИК – Бургас, подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, чрез ОИК – Бургас, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения