Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2575-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Севлиево, е постъпила жалба с вх. № МИ-11-95 от 02.10.2023 г. от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б  И  П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение е незаконосъобразно. Излага съображения, че ОИК – Севлиево, при постановяване на цитираното по-горе решение се е позовала на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Сочи, че с решение № 5648 от 21.09.2023 г., постановено по адм. дело № 8966/2023 г. от Административния съд – София-град, съдът е отменил Методическите указания за определяне съставите не СИК на общината и разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за кметове на 29.10.2023 г., които са приложение към Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК в частите, в които е посочен броят на народните представители от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и този брой участва при изчисляване на разпределението на местата в СИК и ПСИК. Посочва се също, че решение на АССГ е оставено в сила с Решение № 9090 от 28.09.2023 г. по адм.д. № 9314/2023 г. по описа на ВАС. В изпълнение на влезлия в сила съдебен акт ЦИК е изменила и допълнила Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г., като в т. 5 числото „62“ е заменено с „63“, а числото „238“ е заменено с „239“ и е приела нови Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите на 29.10.2023 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК). Тези изменения с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. и новите Методически указания водели до увеличаване броя на членовете в съответните СИК на територията на община Севлиево в полза на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България.

Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, и да даде задължителни указания на ОИК относно прилагането на Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК – Севлиево, в Централната избирателна комисия.

След като разгледа жалбата и преписката по оспореното решение, Централната избирателна комисия установи следното:

От протокол № 12 от 27.09.2023 г. от заседание на ОИК – Севлиево, е видно, че ОИК – Севлиево, е разгледала постъпилото предложение от кмета на община Севлиево за назначаване съставите на СИК в община Севлиево. Към предложението са представени всички документи съгласно чл. 91, ал. 8 ИК и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК. ОИК установява, че те отговарят на изискванията, предвидени за провеждане на консултации. Предвид това ОИК – Севлиево назначава съставите на секционните избирателни комисии в община Севлиево, по предложение на кмета на община Севлиево, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове и утвърждава списък на резервните членове.

С писмо изх. № МИ-15-512 от 29.09.2023 г. Централната избирателна комисия е изпратила свое Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на всички общински избирателни комисии, в т.ч. и на ОИК – Севлиево, като е указала, че когато на консултациите при кмета на общината е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия назначава СИК по предложението на кмета на общината.

Предвид изложеното и с оглед на обстоятелството, че на консултациите при кмета на община Севлиево за назначаване съставите на секционните избирателни комисии е постигнато съгласие между участниците Решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, е правилно и законосъобразно, а жалбата срещу него е неоснователна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б  И  П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Севлиево.

Решението на ОИК – Севлиево, подлежи на обжалване пред Административен съд – Габрово, чрез ОИК – Севлиево, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения