Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2575-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Дражев Атанасов, председател на ПП „Роден край“, против решение № 27-МИ от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-295/07.10.2015 г. от Ивайло Дражев Атанасов, председател на ПП „Роден край“, против решение № 27-МИ от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, с което е регистрирана местна коалиция „Роден край – Възраждането“ за участие в изборите за кмет на кметство Гара Елин Пелин, за кмет на кметство с. Нови хан, за кмет на кметство с. Габра, за кмет на кметство с. Мусачево, кмет на кметство с. Равно поле, за кмет на кметство с. Григорево, за кмет на кметство с. Столник, за кмет на кметство с. Елешница, за кмет на кметство с. Чурек, за кмет на кметство с. Петково, за кмет на кметство с. Лесново, за кмет на кметство с. Доганово, за кмет на кметство с. Голема Раковица, насрочени за 25 октомври 2015 г. Същата жалба е постъпила с вх. № МИ-08-145/12.10.2015 г. и чрез Върховния административен съд до ЦИК за произнасяне по компетентност.
Жалбоподателят в качеството си на представляващ ПП „Роден край“ иска да бъде отменено като незаконосъобразно решение № 27-МИ от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на местна коалиция „Роден край – Възраждането“ за участие в изборите за кмет на кметство Гара Елин Пелин, за кмет на кметство с. Нови хан, за кмет на кметство с. Габра, за кмет на кметство с. Мусачево, кмет на кметство с. Равно поле, за кмет на кметство с. Григорево, за кмет на кметство с. Столник, за кмет на кметство с. Елешница, за кмет на кметство с. Чурек, за кмет на кметство с. Петково, за кмет на кметство с. Лесново, за кмет на кметство с. Доганово, за кмет на кметство с. Голема Раковица, насрочени за 25.10.2015 г. поради нарушение на разпоредбата на чл. 128, ал.1 от ИК и да бъде заличена регистрацията на местната коалиция.

В жалбата се излагат съображения, че решение № 27 от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на местна коалиция „Роден край – Възраждането“ в изборите за кметове на кметства е взето в нарушение на императивната норма на чл. 128, ал. 1 от ИК, съгласно който наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по ЗПП до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Навеждат се твърдения, че с обжалваното решение ОИК е позволила участник в изборния процес да ползва чужди наименования на вече регистрирани партии и по този начин да въвежда в заблуждение избирателите и накърнява интересите на членовете и симпатизантите на представляваната от него партия и на всички участници в изборния процес.

Към жалбата са приложени: копие от публикация „Коалиция „Роден край“ издига бизнесмена Бойко Савов за кмет на общината от 5 юли 2015 г. и решение № 27 от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин.

От ОИК – Елин Пелин е изискана преписката по заявление с вх. № 9 от 12.09.2015 г. С писмо вх. № МИ-15-1209/10.10.2015 г. ОИК – Елин Пелин е изпратила решение за образуване на местна коалиция „Роден край – Възраждането“ от партии, коалиции от партии, регистрирани в ЦИК, подписано на 11.09.2015 г. между коалиция „Народен съюз“, ПП „Обединена социалдемокрация, ПП „Движение за социален хуманизъм, ПП „Радикалдемократическа партия в България“, ПП „Българска социалдемократическа партия“, декларации за образец от подписите на представляващия местната коалиция, пълномощни на представляващите партиите, участници в местната коалиция, удостоверение за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК, участници в местната коалиция и удостоверение за банкова сметка, обслужваща предизборната кампания на местната коалиция.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите, приложени към жалбата и окомплектованата преписка от ОИК – Елин Пелин, от фактическа и правна страна установи следното:

С решение № 27 от 13.09.2015 г. ОИК – Елин Пелин, е регистрирала местната коалиция „Роден край – Възраждането“ за участие в изборите за кмет на кметство Гара Елин Пелин, за кмет на кметство с. Нови хан, за кмет на кметство с. Габра, за кмет на кметство с. Мусачево, кмет на кметство с. Равно поле, за кмет на кметство с. Григорево, за кмет на кметство с. Столник, за кмет на кметство с. Елешница, за кмет на кметство с. Чурек, за кмет на кметство с. Петково, за кмет на кметство с. Лесново, за кмет на кметство с. Доганово, за кмет на кметство с. Голема Раковица. Решението е публикувано на 14.09.2015 г., в 16,33 ч. на интернет страницата на ОИК – Елин Пелин, и е влязло в сила на 17.09.2015 г. За да постанови обжалваното решение, ОИК – Елин Пелин е преценила, че са налице всички изискуеми документи съгласно чл. 147, ал. 1 от ИК и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК.

Жалбата е подадена след изтичане на преклузивния срок на обжалване на решение на ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

Политическа партия „Роден край“ не е адресат на положителното решение на ОИК за регистрация на местна коалиция „Роден край – Възраждането“, което е постановено въз основа на едностранно охранително регистърно производство. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 147, ал. 8 от ИК. Решението на ОИК – Елин Пелин, е влязъл в сила стабилен административен акт и са изтекли сроковете за неговото обжалване.

Централната избирателна комисия на основание горните мотиви счита, че жалбата е недопустима и обжалваното решението на ОИК – Елин Пелин, следва да остане в сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Ивайло Дражев Атанасов срещу решение № 27 от 13.09.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения