Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2569-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от В. Т. Т. – пълномощник на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 59-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Луковит, е постъпила жалба от В. Т. Т. – пълномощник на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с вх. № МИ-15-521 от 01.10.2023 г. срещу решение № 59-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Луковит, област Ловеч.

В предложението се иска ОИК – Луковит да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за кмет на кметство в с. Бежаново, община Луковит.

Постъпило е възражение с вх. № 70 от 26.09.2023 г. от Й. В. Ц. в качеството на упълномощен представител и областен координатор на партия „Продължаваме Промяната“, с което се прави възражение относно преупълномощаването на В. Т. Т. от представители на партията.  Същата моли ОИК – Луковит да отхвърли предложението за регистрация, направени от господин Трифонов и заведено под № 63 и № 64 във входящ регистър на ОИК – Луковит.

ОИК – Луковит след направената проверка констатира, че в пълномощното, представено от В. Т., няма изрично упълномощаване от представители на партия „Продължаваме Промяната“ еднолично да регистрира кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., каквото условие изрично е уговорено от упълномощените представители на партиите, участващи в коалицията. След проверка и запознаване с документите към подадените предложения се установи, че възраженията са основателни. В пълномощните от В. Т. липсва изрично упълномощаване от упълномощени представители на партия „Продължаваме Промяната“ да регистрира еднолично кандидатски листи, каквото условие изрично е уговорено в същото пълномощно, като са му дадени указания да отстрани нередностите по подадените кандидатски листи по отношение на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с вх. № 64/26.09.2023 г. от входящия регистър на ОИК – Луковит. Същите не са отстранени до 17.00 ч. на 26.09.2023 г.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да произнесе по законосъобразността на оспореното решение № 59 от 26.09.2023 г. на ОИК – Луковит.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия приема, че макар и подадена в срок, жалбата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес от оспорването на решение на ОИК, тъй като жалбоподателят не е представил изрично пълномощно, в което му се предоставят права да предлага еднолично за регистрация кандидати и кандидатски листи, както и да обжалва постановени откази за регистрация от ОИК – Луковит. Това е констатирано и след извършената проверка от ОИК – Луковит, във връзка с подадените предложения за регистрация на кандидати и кандидатски листи, като комисията е приела подаденото възражение от Й. В. Ц. в качеството на упълномощен представител и областен координатор на партия „Продължаваме Промяната“, за основателно. Видно от предоставената преписка по жалбата се установява, че в пълномощното на В. Т. е нанесена корекция, от която не става ясно дали разполага с представителна власт да подава предложения за регистрация на кандидати и кандидатски листи в ОИК – Луковит.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата от В. Т. Т., упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу решение № 59 от 26.09.2023 г. на ОИК – Луковит.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 59-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Луковит.

Решението на ОИК – Луковит, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч, чрез ОИК – Луковит, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения