Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2567-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-11-94 от 01.10.2023 г. от Даниел Станимиров Михалев - упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Предлага се на мястото на Станислава Пламенова Лазарова за зам.-председател на ОИК – Сунгурларе, да бъде назначена Ирина Костова Джендова – досегашен член на ОИК, а на мястото на Ирина Костова Джендова за член на ОИК – Сунгурларе, да бъде назначена Дочка Цонева Тенева.

Към предложението са приложени: заявление от Станислава Пламенова Лазарова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК, заявление от Ирина Костова Джендова да бъде преназначена за зам.-председател, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дочка Цонева Тенева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Станислава Пламенова Лазарова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сунгурларе, област Бургас Ирина Костова Джендова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Ирина Костова Джендова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Дочка Цонева Тенева, ЕГН ...

На назначените зам.-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения