Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2563-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от И. П. И. – упълномощен представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Харманли, е постъпила жалба с вх. № МИ-10-146 от 29.09.2023 г. от И. П. И. – упълномощен представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково, с което са назначени съставите на СИК на територията на община Харманли.

С Решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Харманли, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли, при непостигнато съгласие на проведените консултации между парламентарно представените партии и коалиции в общината.

Жалбоподателят твърди, че са нарушени изискванията на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, като при назначаване на съставите на СИК ръководните места, полагащи се на партиите и коалициите, не са разпределени равномерно на територията на община Харманли. Твърди, че от приложения поименен състав на СИК, неразделна част от решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли, за ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, определеният ръководен състав от общо 6 ръководни места е разпределен, както следва: общо 2 ръководни места (председател и секретар) в секционни избирателни комисии на територията на гр. Харманли от общо 23 „градски“ СИК и 4 ръководни места в секционни избирателни комисии в села на територията на община Харманли от общо 21 СИК. Жалбоподателят прави сравнение с разпределението на другите ръководни места на останалите партии и коалиции.

Жалбоподателят счита, че с решението си ОИК – Харманли нарушава разпоредбата на чл. 91, ал. 12 ИК, съгласно която в случаите, когато не е постигнато съгласие, ОИК назначава СИК по направените предложения на партиите. В конкретния случай решението на ОИК – Харманли, дискриминира една партия за сметка на останалите, като за партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ не е определено ръководно място на „заместник-председател“ на СИК на територията на гр. Харманли и не е взето под внимание направеното предложение на партията.

Поради горното, жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли, за назначаване съставите на СИК на територията на община Харманли в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Харманли и да даде указания на ОИК – Харманли, да назначи съставите на СИК на територията на община Харманли при спазване на изискванията на чл. 91, ал. 12 ИК, Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и Методическите указания на ЦИК за разпределението и съотношението на ръководните места в СИК и спазване на равнопоставеността между партиите и коалициите.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок, от лице с правен интерес, а разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка. Оспореното решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. е прието на основание направените предложения от партиите и коалициите за назначаване на СИК в община Харманли.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК на 20.09.2023 г. консултации, приложен към жалбата, представителят на жалбоподателя е представил писмено предложение за съставите на СИК, надлежно попълнено, заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, пълномощни от лицата, представляващи партията, и предложение за резервни членове.

При проведените консултации не е постигнато съгласие за разпределяне на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиция от партии, поради което кметът на община Харманли уведомява присъстващите на консултациите, че при непостигнато съгласие и в изпълнение на Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК представените документи ще бъдат изпратени на ОИК – Харманли, в срок до 27.09.2023 г. за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли. Протоколът от проведените консултации при кмета на община Харманли е подписан от всички присъстващи.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна, тъй като на проведените консултации на 20.09.2023 г. при кмета на общината не е постигнато съгласие, а ОИК – Харманли, е съобразила при приемането на решението изискванията на ИК и е назначила съставите на ОИК по предложението на кмета на общината, като на всички парламентарно представени политически партии и коалиции са определени ръководни места в СИК.

При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК ОИК – Харманли, е назначила съставите на СИК, именно съобразявайки предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Освен това в Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. броят на ръководните места се определя общо, а не за съответните ръководни длъжности, както посочва в жалбата си жалбоподателят. С оглед на това не може да се приеме, че е налице дискриминиращ признак, когато в ръководните места на СИК не е предоставена длъжност „заместник-председател“, че ОИК е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на квотния принцип при назначаване на СИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. П. И. – упълномощен представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли, и ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Харманли.

Решението на ОИК – Харманли, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, чрез  ОИК – Харманли, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения