Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2555-МИ
София, 29 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-392 от 27.09.2023 г. от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с рег. с но. 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

С решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Столична е отказала регистрацията на Петър Владиславов Славов – независим кандидат за общински съветник, предложен от инициативен комитет, представляван от Методи Борисов Андреев, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

В подадената до ЦИК жалба се иска отмяна на решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична община, като неправилно и незаконосъобразно, с искане за задължителни указания по приложението на материалния закон, в това число и изпълнението му от ТЗ „ГРАО“ за извършване на проверка на представената в ОИК – Столична община, подписка на данните, на 1248 граждани, подкрепящи независимия кандидат Петър Владимиров Славов.

Жалбата е допустима и подадена в срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Столична, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установено:

Видно от мотивите на обжалваното решение № 574-МИ от 26.09.2023 г., за да постанови своя отказ да регистрира независимия кандидат Петър Владимиров Славов за участие в изборите за общински съветници на 29.102023 г. в Столична община, ОИК – Столична община, неправомерно се е позовала на отказа на ТЗ „ГРАО“ – София-град да извърши проверка на представената подписка, съдържаща данните на 1248 граждани, подкрепящи независимия кандидат Петър Владимиров Славов, тъй като подписката не отговаряла на изискванията на Решение № 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК по отношение на електронния структуриран вид на данните.

Отказът на ТЗ „ГРАО“ и неизвършването на исканата проверка на подписката противоречи на чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс, според който подписката в подкрепа на регистрацията на кандидат „се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Отказът на ТЗ „ГРАО“ не представлява годно основание и мотив за постановения с решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична община, отказ за регистрация на независимия кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници в Столична община Петър Владимиров Славов, поради което и самото решение № 574-МИ от 26.08.2023 г. на ОИК – Столична община е незаконосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което е отказана регистрацията на Петър Владимиров Славов като независим кандидат за общински съветник, Столична община.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Столична община с указание повторно да представи в ТЗ „ГРАО“ подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат Петър Владимиров Славов.

УКАЗВА на ТЗ „ГРАО“ повторно да провери подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат за общински съветник, Столична община, Петър Владимиров Славов, включително и данните, съдържащи се на хартиен носител.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения