Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2550-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Антон Николаев Георгиев – управител и представляващ „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД срещу решение № 125-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Свищов

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1201 от 07.10.2015 г. от Антон Николаев Георгиев в качеството му на управител и представляващ „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД срещу решение № 125-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Свищов. С обжалваното решение ОИК – Свищов, на основание чл. 496, ал. 1 и 2 от ИК е установила извършено нарушение на разпоредбите на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК и на чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Свищов, и е комплектувана с преписката по издаване на оспорваното решение на 08.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 125-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Свищов, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно, че разпоредбата на чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК е неприложима по отношение на търговските електронни медии, тъй като в цитираните разпоредби е уредено отразяването на предизборната кампания от обществените медии, каквито са БНТ и БНР и техните регионални центрове. Поради което ОИК – Свищов, неправилно е приложила материалния закон. В допълнение, в жалбата се твърди, че ОИК – Свищов неправилно е приела за установено, че „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД като доставчик на медийни услуги не е изпълнило задължението си за обявяване на условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и тарифата на интернет страницата си в срок до 14.09.2015 г. и не е предоставила същите на ОИК в срок до 25 септември 2015 г.

В подкрепа на твърденията, обосноваващи липсата на нарушение по чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК, жалбоподателят сочи, че условията и редът за предоставяне на време за отразяване, както и тарифата за отразяване на предизборната кампания, са публикувани на страницата на „ВИДЕОСАТ 21 век“ ООД, а именно: vds.bg.com, който е на регионалния електронен център на „ВИДЕОСАТ 21 век“ ООД, мажоритарен собственик на „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД. Според жалбоподателя, утвърдена и наложена практика от регионалния телевизионен център „ВИДЕОСАТ 21 век“ ООД е всички дружества, в които има мажоритарно участие и които се намират в неговия териториален обхват, да публикуват в този сайт условията и реда за предоставяне на време за отразяване, както и тарифите за отразяване на предизборната кампания.

Към жалбата са приложени: писмо от СЕМ изх. № 08-01-34 от 22.07.2002 г. и приложено към него решение № 15-00-111 от 22.07.2002 г. за регистрация на телевизионна програма „ВИДЕОСАТ“ – общ (политематичен) профил на „ВИДЕОСАТ 21 век“ ООД.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява частично  основателна.

С обжалваното решение ОИК – Свищов се е произнесла по жалба, подадена от Симеон Минчев Симеонов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия, за извършено нарушение от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД по чл. 178, чл. 180, чл. 187, чл. 196 и чл. 198 от ИК при отразяване на откриването на предизборната кампания на кандидата за кмет на МК „За Свищов“. За да се произнесе по жалбата, с писмо изх. № 4/01.10.2015 г. ОИК – Свищов е изискала от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД запис на предаването, излъчено на 29.09.2015 г., данни за интернет сайта, на който е публикувана информацията за потребители, информация за сключени договори и условия за провеждане на предизборна кампания, дали и кога е публикувана на интернет сайта на медията.

С писмо вх. № 65/02.10.2015 г. „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД е изпратило дигитален запис на предаването, излъчено на 29.09.2015 г., уведомление за публикуваната информация за потребителите на ценовата листа за изработка и излъчване на видеоматериали по време на предизборната кампания, уведомление, че дружеството няма сключени договори с политически партии и коалиции към 30.09.2015 г.

След извършена проверка от ОИК е установила, че посоченият интернет адрес не се отваря, както и че с вх. № 64 от 01.10.2015 г. „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД е предоставила на ОИК – Свищов условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и тарифата, което е след срока, установен в чл. 198, ал. 5 от ИК, както и че видеоматериалът е с 90-минутна продължителност и отразява откриването на предизборната кампания на кандидатите на МК „За Свищов“.

Въз основа на така събраните доказателства ОИК – Свищов е приела за установени извършени нарушения по чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК и чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК.

От представените към преписката доказателства, както и от твърденията на жалбоподателя, е видно че условията и редът за отразяване на предизборната кампания и тарифата за предоставяните услуги е качена на интернет страницата на друго дружество, а не на тази на жалбоподателя, както и че същите са предоставени на ОИК – Свищов извън срока по чл. 198, ал. 5 от ИК. В тази връзка ЦИК приема за правилни и обосновани изводите на ОИК – Свищов за наличието на нарушение на разпоредбата на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК.

Неправилно ОИК – Свищов е приложила по аналогия по отношение на „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД разпоредбата на чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК. Посочените разпоредби уреждат формите на отразяване на предизборната кампания от обществените медии, а именно БНТ и БНР и техните регионални центрове. Видно от решението за регистрация пред СЕМ, както и от направената справка  в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД е търговско дружество със съдружници частни лица.

С оглед на това обстоятелство, по отношение на установяването на нарушение на разпоредбата на чл. 196, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК жалбата се явява основателна и в тази си част решение № 125-МИ от 05.10.2015 г. следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 125-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Свищов в частта, с която е установено нарушение на разпоредбата на чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ИК, като неправилно и незаконосъобразно.

ОСТАВЯ в сила решение № 125 –МИ от 05.10.2015 г. в частта, с която е установено нарушение на разпоредбата на чл. 198, ал. 4 и ал. 5 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения