Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2547-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ненка Крумова Тодорова – ИД кмет на община Белово срещу решение № 131-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК –Белово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-75 от 07.10.2015 г. на ЦИК от ИД кмет на община Белово Ненка Крумова Тодорова срещу решение 131-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово, с което е прието решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК на жалба, подадена от лицето до ОИК с вх. № 4-ЖС от 2.10.2015 г. относно нарушение на правилата за водене на предизборна кампания.
В жалбата се иска отмяна на решението на ОИК поради допуснати съществени нарушения при неговото постановяване и произнасяне по същество.

Жалбата е подадена в срок, но Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима.

Разгледаната в обжалваното решение на ОИК – Белово, жалба е подадена от лице, което не е регистрирано за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. Видно от жалбата, подадена до ОИК с вх. № 4-ЖС от 2.10.2015 г. жалбоподателката се представя като ИД кмет на община Белово от 23.09.2015 г., но в преписката не се съдържат доказателства за това обстоятелство. От извършена служебна проверка в интернет страницата на община Белово е установено, че с решение № 923 от 18.09.2015 г. на общинския съвет, Ненка Крумова Тодорова е избрана за временно ИД кмет на общината.

Община Белово не е участник в предизборната кампания. Общината има само правомощия по организационно-техническата подготовка и по обезпечаване на изборния процес. С оглед на това ИД кмет не може да има правен интерес от обжалване на решението на ОИК – Белово. Дори да се приеме, че жалбоподателката оспорва решението на ОИК в лично качество, също няма правен интерес, тъй като не е участник като кандидат или представител на политически субект, регистриран за участие в изборите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ненка Крумова Тодорова срещу решение 131-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения