Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2528-МИ
София, 8 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Цветанов Борисов – кандидат за кмет на община Лом и представляващ МК „ЕДИНСТВО“, против решение № 118 от 05.10.2015 г. на ОИК – Лом

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1194/07.10.2015 г. от Борислав Цветанов Борисов – кандидат за кмет на община Лом и представляващ МК „ЕДИНСТВО“, против решение № 118 от 05.10.2015 г. на ОИК – Лом, с което ОИК е определила броя на ПСИК в изборния район.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно поради неспазване на предвидената от закона форма, а именно грешна правна квалификация, не е упоменато, че подлежи на обжалване, дискриминира избирателите с трайни увреждания от гр. Лом.

Прави се искане ЦИК да отмени оспореното решение на ОИК – Лом.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея документи, и извършената служебно проверка на публикуваните документи на интернет страницата на ОИК – Лом, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срок, но се явява неоснователна.

Действително с оспореното решение № 118 от 05.10.2015 г. ОИК е определила броя на ПСИК в изборния район, като не е спазила указанията на ЦИК в решение № 2462 – МИ/НР от 02.10.2015 г. С решение № 119 от 06.10.2015 г. обаче ОИК – Лом е допълнила оспореното решение № 118 от 05.10.2015 г., като е определила, че жителите на гр. Лом, подали заявления за гласуване с ПСИК, ще гласуват в образуваната ПСИК в с. Ковачица. По изложеното Централната избирателна комисия намира, че оспореното решение на ОИК – Лом, допълнено с решение № 119 от 06.10.2015 г., е правилно и законосъобразно, взето при спазване нормите на Изборния кодекс и Решение № 2462–МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Борислав Цветанов Борисов – кандидат за кмет на община Лом и представляващ МК „ЕДИНСТВО“, против решение № 118 от 05.10.2015 г. на ОИК – Лом, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения