Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2523-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ”, извършени с Решение № 2476-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", извършени с Решение № 2476-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че:

  1. Марияна Кръстева Генчева, Вангелия Атанасова Балтаджиева, Любомир Георгиев Цветков, Мартин Здравков Дашев, Александър Владимиров Генчев и Вадет Вадетов Ходжов са вписани в решението по два пъти, като им е издадено по едно удостоверение.
  2. Надя Петкова Цветкова и Пламка Петкова Цветкова са подадени и вписани в решението с еднакви единни граждански номера, като не са им издадени удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател от една и съща българска неправителствена организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Централната избирателна комисия счита, че лицата подадени с неточен единен граждански номер и регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

 

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на:

  1. Марияна Кръстева Генчева
  2. Вангелия Атанасова Балтаджиева
  3. Любомир Георгиев Цветков
  4. Мартин Здравков Дашев
  5. Александър Владимиров Генчев
  6. Вадет Вадетов Ходжов,

наблюдатели на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", извършена с Решение № 2476-НК от 23 април 2013 г. На ЦИК.

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", извършена с Решение № 2476-НК от 23 април 2013 г. На ЦИК, както следва:

  1. Надя Петкова Цветкова
  2. Пламка Петкова Цветкова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения