Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2518-МИ
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Неделчев Дурев – представляващ ПП „БСП“, против решение № 83 от 03.10.2015 г. на ОИК – Раковски

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Галин Неделчев Дурев – представляващ ПП „БСП“, против решение № 83 от 03.10.2015 г. на ОИК – Раковски, с което е уведомен Петър Милков Антонов, друг представител на ПП „БСП“ за община Раковски в изборите за общински съветници и за кметове на 5 октомври 2015 г., както и кандидатът за кмет на община Раковски ПП „БСП“ – Йовко Йосифов Папазов, че агитационните материали (плакати) на последния са поставени в нарушение на ИК и им е указано незабавно да бъдат премахнати.

Жалбата е подадена директно до Централната избирателна комисия и е постъпила по електронната поща с вх. № МИ-15-1160/04.10.2015 г. Към жалбата са приложени: пълномощно от Михаил Райков Миков в полза на Галин Неделчев Дурев и заповед № ДЗ–163/25.09.2015 г. на ВРИД община Раковски относно определяне местата за поставяне на агитационни материали.

Обективира се оплакване за неправилност и необоснованост на обжалваното решение и се иска същото да бъде отменено. Доводите на жалбоподателя са, че ОИК – Раковски не упоменава коя норма от ИК е нарушена при разпространяването на агитационните материали, а също така, че липсват каквито и да е мотиви в решението.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

В кратките срокове за произнасяне съгласно ИК и до колкото към жалбата не бяха приложени всички относими документи по случая, а преписката не бе окомплектувана от ОИК – Раковски, ЦИК извърши служебна проверка като се запозна с протокола на ОИК – Раковски от заседанието, на което е взето обжалваното решение и със самото решение, публикувано на сайта на ОИК – Раковски на 03.10.2015 г. в 15,49 часа. Видно от протокола ОИК се е произнесла със своето решение на основание жалба-сигнал от Павел Андреев Гуджелов – кандидат за кмет на община Раковски от ПП „ГЕРБ“, с който ЦИК не бе снабдена. Била е направена проверка на място по сигнала и се е установила достоверността на изложеното в него. Не става ясно обаче в какво точно се състои достоверността на сигнала, какви нарушения са установени и кое точно е наложило прилагането на чл. 186, ал. 1 от ИК.

При така изяснената, макар и частично фактическа обстановка, Централната избирателна комисия намира, че решението на ОИК – Раковски в действителност е необосновано и не съдържа мотивна част, а също така не е посочена материално-правната норма от ИК, която е нарушена от кандидата за кмет от ПП „БСП“.

Ето защо Централната избирателна комисия следва да върне преписката за ново произнасяне от ОИК – Раковски по случая с мотивирано в насоките, дадени по-горе решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 83 от 03.10.2015 г. на ОИК – Раковски, с което е уведомен Петър Милков Антонов, друг представител на ПП „БСП“ за община Раковски в изборите за общински съветници и за кметове на 5 октомври 2015 г., както и кандидатът за кмет на община Раковски ПП „БСП“ – Йовко Йосифов Папазов, че агитационните материали (плакати) на последния са поставени в нарушение на ИК и им е указано незабавно да бъдат премахнати.

УКАЗВА на ОИК – Раковски да разгледа отново подадената жалба-сигнал от Павел Андреев Гуджелов – кандидат за кмет на община Раковски от ПП „ГЕРБ“ и да се произнесе с мотивирано решение на база вече установената фактическа обстановка, спазвайки указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивната част на настоящото решение.

УКАЗВА на жалбоподателя, че жалбите срещу решения на ОИК следва да се подават чрез ОИК до ЦИК, а не директно до ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения