Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2512-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, срещу действия на ОИК – Главиница

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-123 от 25.09.2023 г. от жалба от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, срещу действия на ОИК – Главиница

В жалбата председателят на ПП „Възраждане“ твърди, че на 17.09.2023 г. представител на партията е подал документи за регистрация на партия „Възраждане“ за участие в местните избори в ОИК – Главиница, като са подадени 3 бр. заявления – за кмет на община, за общински съветници и за кмет на кметство с. Долно Ряхово. Твърди се, че на 24.09.2023 г. представителят на партията отново е посетил ОИК – Главиница, за да регистрира кандидатска листа за общински съветници, но от ОИК са му съобщили, че заявление за регистрация на партията за изборите за общински съветници не е подавано и са отказали да приемат документите. Посочено е в жалбата, че с решение № 24-МИ от 18.09.2023 г. ОИК – Главиница, е регистрирала ПП „Възраждане“ само за участие в изборите за кмет на кметство с. Долно Ряхово, но не и за общински съветници в община Главиница. Прави се искане да се отмени цитираното решение на ОИК – Главиница, като неправилно и незаконосъобразно и ЦИК да даде указания общинската избирателна комисия да регистрира ПП „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници въз основа на подаденото заявление на 17.09.2023 г., като в случай че заявлението е изгубено по вина на ОИК – Главиница, да същата да бъдат дадени указания да приеме ново заявление от ПП „Възраждане“ за регистрация в изборите за общински съветници. Към жалбата няма приложени доказателства в подкрепа на изложените твърдения.

Централната избирателна комисия изиска и получи от ОИК – Главиница, копие от входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите от дати 17 и 18.09.2023 г., входящ дневник на ОИК – Главиница, за периода 17 – 18.09.2023 г. и копие от заявлението за регистрация на ПП „Възраждане“, подадено в общинската избирателна комисия.

Видно от представените документи от ПП „Възраждане“ чрез пълномощника Димитър Георгиев Димитров е подадено заявление – Приложение № 32-МИ, заведено с вх. № 25 от 18.09.2023 г. на ОИК – Главиница. Данни за подаденото заявление се съдържат и във входящия дневник, както и във входящия регистър, където е заведено под № 6, подадено на 18.09.2023 г. в 12.20 ч. Към заявлението е представено пълномощно в полза на упълномощеното лице и удостоверение за актуално състояние. В заявлението, както и във входящия регистър, воден от общинската избирателна комисия, е посочено, че се заявява регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство в с. Долно Ряхово.

При изложената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия приема, че действията на ОИК – Главиница, са извършени при спазване на законовите разпоредби.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, срещу действия на ОИК – Главиница.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения