Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2508-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-80 от 25.09.2023 г. от Румен Борисов Тодоров - упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за промени в ОИК – Костенец. Предлага се на мястото на Снежанка Борисова Тодорова – секретар на ОИК, да бъде назначена Радка Ангелова Кайтазова.

Към предложението са приложени: заявление от Снежанка Борисова Тодорова за освобождаването ѝ като секретар на ОИК – Костенец, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Ангелова Кайтазова и пълномощно в полза на Румен Борисов Тодоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Костенец, Софийска област, Снежанка Борисова Тодорова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Костенец, Софийска област, Радка Ангелова Кайтазова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения