Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2506-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Жоро Илчев – кмет на община Провадия, срещу решение № 61-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Провадия

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-06-401 от 25.09.2023 г. от Жоро Илчев – кмет на община Провадия, срещу решение № 61-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Провадия, относно определяне размера на възнаграждението на технически специалист към ОИК – Провадия. Посоченото решение съгласно информацията от официалната интернет страница на ОИК – Провадия, е взето на 21.09.2023 г., но е публикувано на 23.09.2023 г. в 10.51 ч.

С горепосоченото решение ОИК – Провадия, е определила размера на възнаграждението на назначения с решение № 2 от 11.09.2023 г. на ОИК – Провадия, технически специалист, както и функциите, които следва да изпълнява.

Жалбоподателят твърди, че решението за размера на възнаграждението на техническото лице не е съгласувано с кмета на общината в съответствие с Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК относно определяне реда за създаване на работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК, както и не е съгласувано решение № 2-МИ, с което е определено лице за технически специалист към ОИК. В жалбата се твърди, че предвиденият съгласувателен режим следва да бъде извършен с оглед планиране на бюджета за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, включително за подготовката на изборните помещения, осигуряване на необходимите материали, възнагражденията на лицата, ангажирани в секционните избирателни комисии и други разходи, пряко свързани с нормалното провеждане на изборния процес.

В тази връзка жалбоподателят се обръща към Централната избирателна комисия с молба да отмени решение № 61-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Провадия, което е взето в противоречие с разпоредбите на т. 1.6. от Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Провадия.

Централната избирателна комисия приема изложените в жалбата мотиви за основателни, тъй като не е спазено изискването на Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, в което е предвидено, че при определяне от ОИК на работни групи от специалисти, с които да се подпомага дейността ѝ, следва техният брой и размерът на възнаграждението им да се съгласуват с кмета на общината.

Видно от преписката при назначаването на технически сътрудник и определяне на размера на неговото възнаграждение това не е направено от страна на ОИК – Провадия, поради което ЦИК намира, че не е спазена процедурата, предвидена в т. 1.6. от Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 61-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Провадия.

УКАЗВА на ОИК – Провадия, при определяне размера на възнаграждението на техническия сътрудник да изпълни изискванията на Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения