Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2506-НС
София, 29 април 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 41 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

2. Районните избирателни комисии са длъжни да съберат от СИК/ПСИК списъците за допълнително вписване на придружителите и да ги предоставят на териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ не по-късно от 16 май 2013 г.

3. Проверките по т. 1 се извършва за всички придружители, вписани в списъците за допълнително вписване на придружителите в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички лица, вписани в списъците за допълнително вписване на придружителите;

б) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от два пъти сред въведените по буква „а";

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква „б" в електронен вид. Проверка за наличие на положен подпис в списъците за допълнително вписване на придружителите. Отразяване в електронния списък на лицата, вписани като придружители на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции;

г) изготвяне на заверени копия от страниците на списъците за допълнително вписване на придружителите с положените подписи от лицата по буква „а";

д) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени заверени копия от списъците за допълнително вписване на придружителите.

4. Изготвеният окончателен списък по т. 3, буква „д" се предава на ЦИК.

5. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ се задължават да върнат получените списъци за допълнително вписване на придружителите на областните администрации срещу приемно-предавателна разписка.

6. За извършване на проверката по т. 1 в списъците за допълнително вписване на придружителите извън страната същите се предоставят от ЦИК на ГД „ГРАО" по реда на т. 2 веднага след получаването им в ЦИК.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и районните избирателни комисии.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения